กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IPv6 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นที่เรียบร้อย (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 30 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 782 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ผู้แทนคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพฯ
               ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีการนำเสนอผลการพิจารณาหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดของหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการรองรับ IPv6 ประจำปี ๒๕๖๐ ได้มีการตรวจสอบสถานะการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการรองรับ IPv6 ผ่านเว็บไซต์ http://ipv6center.mict.go.th ระหว่างวันที่ ๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการรองรับ IPv6 ในด้านเว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS) และการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) มีความเสถียร ๘๐% ขึ้นไป
              ปรากฏว่า กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานใน ๕๔ หน่วยงาน ที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ๔ ด้าน คือ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS) และการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยากที่สุด และยังมีหน่วยงาน อาทิ สำนักงบประมาณ กองทัพอากาศ กรมสรรพากร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น
              ส่วนของหน่วยงานที่บริการผ่านเกณฑ์ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ๓ ด้าน ติดต่อกัน ๓ ปี มีทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และหน่วยงานที่บริการผ่านเกณฑ์ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS) มีทั้งหมด ๔๖ หน่วยงาน
               ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานให้รองรับ IPv6 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
              ซึ่งถือได้ว่า กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในเรื่องของการกำหนดอ้างอิงตัวตนของผู้เข้ามาใช้งานระบบไอที และยังเป็นการทดแทน IPv4 ซึ่งในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น IPv6 เนื่องจากล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ทำให้ IPv6 สามารถบริการประชาชนในด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกปลอดภัย และบริการได้มากขึ้น

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๓๐ ส.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode