กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ผลงานรัฐบาล
กพร. ชี้แจงการพิจารณาคำขออาชญาบัตร ประทานบัตรที่ค้างอยู่จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.แร่ใหม่ทันที ไม่สามารถผ่อนปรนได้

วันที่ 18 ส.ค. 2560 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ยังคงดำเนินการคำขออาชญาบัตร ประทานบัตร ต่ออายุประทานบัตร และใบอนุญาตต่าง ๆ ตามขั้นตอนปกติ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ อาทิ คุณสมบัติของผู้ขอ ผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ มาตรการและกองทุนต่าง ๆ ที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนดูแลสุขภาพประชาชน  เมื่อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน จึงประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้นจึงนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาต่อไป

ปัจจุบันมีผู้ยื่นคำขออาชญาบัตร ประทานบัตรทำเหมืองแร่ และต่ออายุใบอนุญาต ที่ยังค้างอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 40 ราย ซึ่งหากไม่สามารถพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ ก็จะดำเนินการคำขอทั้งหมดเข้าอยู่ภายใต้บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ทันที  ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผ่อนปรนใด ๆ   สำหรับผู้ประกอบการ ที่ได้รับอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้ถือเป็นอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน ซึ่งการเป็นผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่  

ส่วนกรณีเหมืองแร่ทองคำ กพร. ยังคงดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ อย่างต่อเนื่อง  โดยที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)  ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการ  ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเหมืองแร่ทองคำจะเป็นไปตามมติของ คนร.  ทั้งนี้ กรณีการตรวจพิสูจน์บ่อเก็บกากแร่รั่วหรือไม่ โดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้ทำการวิจัยได้ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  แต่คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ยังมีประเด็นต้องการสอบถามในรายละเอียด จึงได้มีการเชิญผู้ทำการวิจัยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode