กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการจะได้รับการฝึกอบรม ในการพัฒนาโครงงาน ในหัวข้อ “STEMAGINATION”

วันที่ 12 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 411 คน)
 
 
โครงการจะได้รับการฝึกอบรม ในการพัฒนาโครงงาน ในหัวข้อ "STEMAGINATION”

 
 
กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 11-18 ปี เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5 และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี จำนวน 36 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานระหว่างประเทศ ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 15 วัน ระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2560 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรม ในการพัฒนาโครงงาน ในหัวข้อ "STEMAGINATION” โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะ ผู้ประกอบการ ไปสู่แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนอง ต่อความต้องการของตลาดในอาเซียนต่อไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้จากลิงก์ bit.ly/thaipenang2017 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2560

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ (Young STEM Entrepreneur Program) เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานระดับประเทศที่มุ่งเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ STEM ในบรรยากาศการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ Penang Tech Centre Bhd ประเทศมาเลเซีย และ Global Entrepreneurship ประเทศไทย (GET) ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างให้เยาวชนมีทักษะความสามารถระดับสูงทางด้าน STEM เพื่อยกระดับไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เนื่องจากความสามารถทางการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับผลผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งสิ้น

เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ในหลายด้าน อาทิ 1.) การเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมตามแนวทาง STEM ศึกษา ผ่านการเรียนรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศอิสราเอล ซึ่งได้รับการยอมรับในการใช้เรียนรู้ STEM ในประเทศชั้นนำทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ 2.) การเรียนรู้ STEM ศึกษา จากเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย โดย Penang Tech Centre Bhd ประเทศมาเลเซีย ซึ่งสามารถพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง 3.) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปีนี้ คือรัฐปีนัง ประเทศ มาเลเซีย โดยการสร้างเครือข่ายเพื่อนนานาชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยทางโครงการฯ จะสนับสนุน ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี Buddy กับเพื่อนชาวมาเลเซีย และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันกับทางโครงการฯ ในโอกาสอื่นๆ ต่อไป 4.) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศ ให้สามารถเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจุดประกายแนวคิดในการสร้างสรรสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป 5.) เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

เยาวชนผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านช่องทางดังนี้
สมัครด้วยตนเอง: คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ห้อง ค.239 อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หรือ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมฯ (Eq.Science Learning Center) 133/51 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร 08-6561-5645

หรือสมัครผ่าน e-mail: youngstem2017@gmail.com หรือทางไปรษณีย์: นางสาวดารณี สลามเต๊ะ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หรือ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมฯ (Eq.Science Learning Center) 133/51 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร 08-6561-5645เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode