กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ ๗๐ ปี แพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 791 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ ๗๐ ปี แพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมงานรวมถึงสื่อมวลชน และกล่าวถึงผลงานของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ผ่านมา และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอนาคต รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวรายงาน และรายละเอียดการจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
              คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ จากพระราชปรารภ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ที่ทรงต้องการให้ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน
             และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีอายุครบ ๗๐ ปี แห่งการก่อตั้ง (๒๔๙๐-๒๕๖๐) จึงได้จัด นิทรรศการ ๗๐ ปี แพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย เพื่อจัดแสดงผลงานที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดย ๗ สิ่ง ที่จะได้พบภายในงาน ๗๐ ปี แพทย์จุฬาฯ ๑. ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ความเป็นมาตลอด ๗๐ ปี ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ๒. แรงบันดาลใจจากคณาจารย์แพทย์ชั้นนำของประเทศที่มีบทบาทต่อวงการแพทย์ไทย ๓. เรื่องรายความสำเร็จจากอดีตสู่ปัจจุบัน Success Story ๔. เรื่องเล่า Based on True Story ๕. เรียนรู้นวัตกรรมการแพทย์สุดล้ำ ๖.สัมผัสแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่น ๗. กิจกรรมแนะแนวเยาวชนเพื่อศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
             นิทรรศการ ๗๐ ปี แพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย แบ่งเนื้อหาการจัดแสดง เป็น ๘ โซน ดังนี้ โซนที่ ๑ ย้อนรอย ๗๐ ปี จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญโดยสังเขปของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โซนที่ ๒ Landmark สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ มุ่งมั่น และพัฒนา โซนที่ ๓ ก่อวิถีสร้างแพทย์ไทย จัดแสดงวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของการผลิตแพทย์ในโครงการต่างๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ริเริ่มและดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติในแต่ละยุคสมัย โซนที่ ๔ นักวิจัยเพื่อสังคม ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ยังเป็นแหล่งสร้างและพัฒนานักวิจัยให้แก่สังคมไทย คณาจารย์และศิษย์เก่าจำนวนมากได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงปัญหาสุขภาพและสังคมโลก โซนที่ ๕ สั่งสมอุดมการณ์ เล่าเรื่องศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ที่ได้ออกไปทำงานในภาคส่วนต่างๆ ให้แก่สังคมไทย ทั้งในถิ่นทุรกันดารและในวงวิชาการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนและสังคม เป็นผู้พัฒนาสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน โซนที่ ๖ จากพื้นฐานสู่นวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งบ่มเพาะและสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยมาตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ประกอบกับความร่วมมือจากนักวิชาการสหสาขา ระหว่างหน่วยงานจากทั้งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย และภาคเอกชน ก่อให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากที่มีประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแล การป้องกันและรักษา ที่เหมาะสมกับคนไทย ในราคาย่อมเยา สามารถเข้าถึงได้ง่าย โซนที่ ๗ ก้าวล้ำสู่ความเป็นเลิศ จากประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้สร้างสรรค์ สั่งสมมากว่า ๗๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่ออนาคตของประเทศไทย โดยมีการจัดตั้งหน่วยงาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจและสาธารณชน โซนที่ ๘ เชิดชูนามแพทย์จุฬา แพทย์จุฬา จะก้าวต่อไปด้วยแรงกายและแรงใจของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสานต่อพระราชปณิธานในการสร้างแพทย์เพื่อประชาชน สร้างความเจริญก้าวหน้าในวงวิชาการ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๓ มิ.ย. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode