กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุม โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 6 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 849 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม คณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และนางสาวศิริกาญจน์ บุญล้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
              คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ มีหน้าที่จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งด้านปศุสัตว์ สาธารณสุข และการดำเนินโครงสร้างสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริหารจัดการข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ที่ประชุมมีการเสนอพิจารณา การจัดทำขอบเขตรายละเอียดการจ้าง (TOR) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Date) ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งการดำเนินการคณะกรรมการ จะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อให้ทันตามกำหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากว่าใกล้จะเสร็จสิ้นปีงบประมาณ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ที่จะต้องร่วมกันดำเนินการ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การดำเนินการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในการทำงาน โครงการนี้ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นเรื่องสำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย การดำเนินการที่สำคัญ ส่วนของการสำรวจศึกษา วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
              ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว รวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลออนไลน์โรคพิษสุนัขบ้า การจัดทำมาตรฐานกลางข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ให้ผู้ใช้งานแต่ละระดับสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ตามสิทธิ์ผ่านระบบอินเทอร์เนต มีการออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligent) ให้สามารถแสดงรายงานในแต่ละฐานข้อมูล แสดงข้อมูลในรูปแบบบูรณาการข้อมูลในคลังข้อมูล มีการจัดทำคู่มือ และวิดีโอสอนการใช้งาน โดยเฉพาะวิธีการใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว พร้อมสามารถนำเสนอผ่านอินเตอร์เนต เช่น YouTube
              ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Date) ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำเป็นจะต้องรองรับต่อเนื่องจากโครงการในระยะที่ ๑ ซึ้งระยะที่ ๒ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนของการดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขแมว ให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และระบบการแจ้งเตือนการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า การจัดทำระบบแสดงผลรายงานอัจฉริยะของระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ เพจ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๖ มิ.ย. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode