กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Banco Bradesco ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560

วันที่ 29 เม.ย. 2560 )
 
Bradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD) รายงานตัวเลขผลประกอบการที่สำคัญในไตรมาสแรกของปี 2560 โดยมุ่งเน้นไปที่งบการเงินรวมของ HSBC Bank Brasil S.A.และบริษัทย่อย (HSBC Brasil) นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

          1. กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) (1) ประจำไตรมาสแรกของปี 2560 อยู่ที่ 4.648 พันล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 13.0% จากระดับ 4.113 พันล้านเรียลบราซิลในไตรมาสแรกของปี 2559) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 3.19 เรียลบราซิล และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Return on Average Adjusted Shareholders' Equity) (2) ที่ 18.3%(2)

          2. เมื่อแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) ประกอบด้วยกำไร 3.274 พันล้านเรียลบราซิลจากกิจกรรมทางการเงินต่างๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70.4% ของทั้งหมด และอีก 1.374 พันล้านเรียลบราซิลจากธุรกิจประกัน แผนบำนาญ และพันธบัตรเพื่อการออมเงิน (Capitalization Bond) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 29.6%

          3. ณ เดือนมีนาคม 2560 Bradesco มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1.78208 แสนล้านเรียลบราซิล (3) เพิ่มขึ้น 24.0% จากเดือนมีนาคม 2559

          4. มูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ 1.294 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 17.5% จากยอดคงเหลือในเดือนมีนาคม 2559 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.4%

          5. ณ เดือนมีนาคม 2560 ธนาคารมีวงเงินสินเชื่อ (Expanded Loan Portfolio) (4) แตะ 5.02714 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 8.5% จากเดือนมีนาคม 2559 โดยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยมีมูลค่า 1.71820 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 16.3% จากเดือนมีนาคม 2559) ขณะที่สินเชื่อลูกค้าองค์กรมีมูลค่า 3.30894 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 4.9% จากเดือนมีนาคม 2559)

          6. มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 1.944 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 22.3% จากเดือนมีนาคม 2559

          7. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 1.04558 แสนล้านเรียลบราซิลในเดือนมีนาคม 2560 เพิ่มขึ้น 12.0% จากเดือนมีนาคม 2559 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เมื่อคำนวณตามเงื่อนไข Prudential Conglomerate อยู่ที่ 15.3% ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier I Capital) ทั้งสิ้น 12.0%

          8. ธนาคารจ่ายและกันสำรองผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1.845 พันล้านเรียลบราซิลในรูปแบบของผลประโยชน์ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลกำไรที่ได้รับในไตรมาสแรกของปี 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน 300.551 ล้านเรียล และกันสำรอง 1.544 พันล้านเรียลบราซิล

          9. สัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้อยู่ที่ 1.5900 หมื่นล้านเรียลบราซิลในไตรมาสแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

          10. อัตราการค้างชำระหนี้ระยะเวลา 90 วัน อยู่ที่ 5.6% ในเดือนมีนาคม 2560 ลดลง 5.2% ไม่รวมลูกค้าองค์กรที่มีการตั้งสำรองเต็มจำนวนแล้ว (เมื่อเทียบกับ 5.5% ในเดือนธันวาคม 2559 และ 4.2% ในเดือนมีนาคม 2559)

          11. อัตราส่วนประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) (5) ณ เดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ 40.8% (เทียบกับ 37.2% ในเดือนมีนาคม 2559) ขณะที่อัตราส่วนประสิทธิภาพหลัง "ปรับค่าความเสี่ยง" อยู่ที่ 53.1% (เทียบกับ 47.1% ในเดือนมีนาคม 2559)

          12. ค่าเบี้ยประกันภัย การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้จากพันธบัตรเพื่อการออมเงิน อยู่ที่ 1.7948 หมื่นล้านเรียลบราซิลในไตรมาสแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 การตั้งสำรองทางเทคนิคอยู่ที่ 2.29433 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 25.4% จากยอดคงเหลือในเดือนมีนาคม 2559

          13. การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม แตะที่ 1.408 พันล้านเรียลบราซิลในไตรมาสแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 1.3% จากไตรมาสแรกของปี 2559

          14.ภาษีและเงินจ่ายสมทบ ซึ่งรวมถึงประกันสังคม แตะที่ 9.7 พันล้านเรียลบราซิลในไตรมาสแรกของปี 2560 โดยแยกเป็น 3.531 พันล้านเรียลบราซิลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม และ 6.169 พันล้านเรียลบราซิล ซึ่งคำนวณจากกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาโดย Bradesco Organization เทียบเท่ากับ 132.7% ของกำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) (1)

          15. Bradesco มีเครือข่ายการให้บริการลูกค้าที่กว้างขวางในบราซิล ด้วยจำนวนสาขา 5,122 แห่ง และจุดบริการลูกค้า (PA) 3,971 จุด นอกจากนี้ ลูกค้าของ Bradesco ยังสามารถใช้บริการจากตู้เอทีเอ็ม 1,004 ตู้ที่ตั้งอยู่ตามบริษัท (PAE) จุดบริการลูกค้า Bradesco Expresso จำนวน 38,525 จุด เอทีเอ็มของ Bradesco จำนวน 36,095 ตู้ และเครือข่ายเอทีเอ็มของ Banco24Horas จำนวน 20,584 ตู้

          16. เงินเดือน บวกค่าสวัสดิการและผลประโยชน์ทั้งหมด มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4.244 พันล้านเรียลบราซิลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 โดยมีการให้ผลประโยชน์ทางสังคมแก่พนักงานทั้ง 106,644 คนของ Bradesco Organization และผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะ เป็นมูลค่า 1.133 พันล้านเรียลบราซิล ในขณะที่การลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการพัฒนาต่างๆ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 31.451 ล้านเรียลบราซิล

          17. รางวัลและการยอมรับที่สำคัญในช่วงไตรมาส:

          - รางวัล "IT Executive of the Year" ในหมวดธนาคาร จากกรณีศึกษาเรื่อง "BIA - Bradesco Artificial Intelligence - Branch Service Center - with Watson (จัดทำโดย IT Midia ร่วมกับ Korn Ferry);
          - UniBrad ได้รับรางวัลนานาชาติ "GlobalCCU Awards" ประจำปี 2560 ในฐานะมหาวิทยาลัยบรรษัทที่ดีที่สุดในโลก (Global Council of Corporate Universities)
          - เป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล "Information Technology Professional" ประจำปี 2559 ส่วนงานธนาคาร (Informatica Hoje Magazine)
          - Bradesco BBI ได้รับรางวัล "Best Investment Bank in Brazil" ประจำปี 2560 และอยู่ในลำดับแรกของการจัดอันดับการควบรวมและซื้อกิจการ หนี้ภายในประเทศ ตราสารหนี้และตราสารทุนระหว่างประเทศ ประจำปีและปีงบประมาณ 2560 (Best Investment Banks in the World Edition - Global Finance Magazine);
          - BRAM ได้รับการจัดอันดับ AMP-1 (very strong) โดย Standard & Poor's ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในการจัดอันดับคุณภาพการบริหารจัดการของ S&P Global Ratings
          - BRAM มีตำแหน่งโดดเด่นในรายงานเกี่ยวกับกองทุนหุ้นขนาดเล็กที่มีผลกำไรสูงสุดในปี 2560 (IstoE Magazine) 
          - Bradesco Seguros Group ได้รับ 2 รางวัลสูงสุดใน 3 สาขาจากเวทีประกาศรางวัล "Brazil Insurer Award" ได้แก่ Best Performance, Best Sales Growth และ Global Market Leader (Editora Brasil Noticias)
          - Bradesco Seguros Group ได้รับรางวัล "Outstanding Companies" ในสาขาประกันภัย สุขภาพ เงินบำนาญ และการแปลงเป็นทุน (Centro de Inteligencia Padrao – CIP (Standard Intelligence Center) ร่วมกับนิตยสาร Consumidor Moderno) และ
          - Bradesco ขึ้นแท่นผู้นำตลาดพันธบัตรเพื่อการออมในปี 2559 (Superintendence of Private Insurance – Susep)

          Bradesco Organization มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรากำหนดแนวทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการใช้แนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนพิจารณาบริบทและศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่าที่แบ่งปันร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนจุดยืนดังกล่าว เราจึงได้ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในแผนริเริ่มทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เช่น Global Compact, Equator Principles, CDP (Carbon Disclosure Program), Principles for Responsible Investment (PRI), GHG Protocol Program (Brazilian Greenhouse Gas Emissions Program) และ Companies for Climate Change (EPC) โครงสร้างการบริหารงานของเราได้แก่ คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Committee) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการบริหารและรองประธาน ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารในการสร้างแนวทางและการดำเนินงานในองค์กรในงานประเภทนี้ และยังมีคณะกรรมการที่มาจากหลายแผนกที่ทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อนำแผนกลยุทธ์มาปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ ความยอดเยี่ยมในการบริหารธุรกิจสามารถวัดได้จากดัชนีชี้วัดความยั่งยืน เช่น Dow Jones Sustainability Index (DJSI) – "Emerging Markets" ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตลอดจนดัชนี Corporate Sustainability Index (ISE) และ Carbon Efficient Index (ICO2) จาก B3 (ชื่อปัจจุบันของ BM&FBovespa และ CETIP)

          Fundacao Bradesco ได้เปิดโรงเรียน 40 แห่งทั่วบราซิล พร้อมโครงการทางด้านสังคมและการศึกษาที่ครอบคลุมมาตั้งแต่เมื่อ 60 ปีที่แล้ว โดยในปี 2560 ทางบริษัทได้ทุ่มงบประมาณ 625.944 ล้านเรียลบราซิล ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน 104,228 คนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนของทางธนาคารในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพขั้นสูง) การศึกษาสำหรับเยาวชน การศึกษาผู้ใหญ่ และอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและรายได้ นอกเหนือจากการเรียนฟรีในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 43,000 คน ยังจะได้รับเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน รวมถึงสิทธิด้านสุขภาพและทันตกรรมอีกด้วย สำหรับระบบการเรียนการสอนทางไกล (EaD) นั้น Fundacao คาดว่าจะมีนักเรียน 630,000 คนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ผ่านช่องทางอีเลิร์นนิ่ง "Escola Virtual" (โรงเรียนเสมือนจริง) โดยนักเรียนเหล่านี้สามารถเลือกเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาที่กำหนดไว้ในตารางเรียน ขณะที่นักเรียนอีก 15,040 คนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารได้ร่วมมือกับ Program Educa+Acao ตลอดจนหลักสูตรเทคโนโลยีหลายหลักสูตร

          สามารถดูรายงานงบการเงินบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Bradesco ได้ที่ bradesco.com.br/ir 

          (1) เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ตามที่อธิบายไว้ในหน้า 8 ของรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินฉบับนี้; (2) ความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ยต่อปีในไตรมาสแรกของปี 2559 ถูกคำนวณบนพื้นฐานเชิงเส้น และยังไม่รวมผลกระทบจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด (3) จำนวนหุ้น (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) คูณราคาปิดตลาดของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในวันทำการซื้อขายสุดท้ายของช่วงดังกล่าว; (4) รวมถึงเงินค้ำประกัน, เลตเตอร์ออฟเครดิต เงินสำรองล่วงหน้าให้ลูกหนี้บัตรเครดิต, สัญญาผูกมัดร่วมในการโอนสินเชื่อ (กองทุนที่มีลูกหนี้ค้ำประกันและลูกหนี้ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกัน), สัญญาผูกมัดร่วมในการโอนสินเชื่อในพื้นที่ชนบทและการดำเนินงานที่ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ สินทรัพย์เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย หุ้นกู้และสัญญาใช้เงิน; (5) ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

          ติดต่อตัวแทนของ Banco Bradesco:
          Eduardo Braga Poterio 
          โทร. +011-55-11-2194-0924
          อีเมล: eduardo.b.poterio@bradesco.com.br 
          หรือ
          Carlos Tsuyoshi Yamashita
          โทร. +011-55-11-2194-0920
          อีเมล: carlos.yamashita@bradesco.com.br 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode