กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 25/2560 เรื่องกรมเจ้าท่า ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือประมงขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป และเรือที่เกี่ยวเนื่องในการทำประมงทุกประเภท ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุก่อนวันที่ 4 เม.ย. 2560 แจ้งยื่นต่อใบอนุญาตภายในวันที่ 3 พ.ค. 2560

วันที่ 12 เม.ย. 2560 )
กรมเจ้าท่า
 

ฉบับที่ 25 /2560

 

กรมเจ้าท่า ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือประมงขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป

และเรือที่เกี่ยวเนื่องในการทำประมงทุกประเภท ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุก่อนวันที่ 4 เม.ย. 2560                      แจ้งยื่นต่อใบอนุญาตภายในวันที่ 3 พ.ค. 2560

 

          กรมเจ้าท่า ขอให้เจ้าของเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไปที่เป็นเรือประมงพาณิชย์ เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด หรือเรือสนับสนุนการประมงที่มีการประกาศกำหนด ที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุก่อนวันที่ 4 เมษายน 2560 เร่งแจ้งยื่นต่อใบอนุญาตใช้เรือภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

          ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 เจ้าของเรือประมงขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสส์ขึ้นไปและเรือที่เกี่ยวเนื่องในการทำประมงทุกประเภทดังกล่าวข้างต้น ที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุก่อนวันที่ 4 เมษายน 2560 ต้องยื่นคำร้องต่อใบอนุญาตภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 หากไม่ยื่นต่อใบอนุญาตตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนใบทะเบียนเรือ  นอกจากนี้ เรือฯ ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่ 4 เมษายน 2560 หรือหลังจากวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ต้องยื่นคำร้องต่อใบอนุญาตใช้เรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และหากไม่ยื่นฯ ตามกำหนดเวลาจะถูกเพิกถอนใบทะเบียนเรือเมื่อครบกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

         กรณีเรือที่ใบอนุญาตใช้เรือยังไม่สิ้นอายุ ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ มิฉะนั้นจะต้องจอดเรือจนกว่าจะต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือแล้วเสร็จ

         ทั้งนี้ เจ้าของเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสและเรือที่เกี่ยวเนื่องในการทำประมงทุกประเภท สามารถยื่นใบคำร้องตามแบบ ก.5 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเรือ และใบอนุญาตใช้เรือ ได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หมายเลขโทรศัพท์                       02 - 2331311 – 8 ต่อ 214  และ 215 หรือที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode