กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมชลประทาน ยึดพระราชดำรัสรัชกาลที่ ๙ บริหารจัดการน้ำทุ่งมะขามหย่อง

วันที่ 21 มี.ค. 2560 )
 

ข่าวที่    ๒๔๑/๒๕๖๐

วันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๑.๕๐  น.

 


กรมชลประทาน ยึดพระราชดำรัสรัชกาลที่ ๙ บริหารจัดการน้ำทุ่งมะขามหย่อง

               กรมชลประทาน ยึดพระราชดำรัสรัชกาลที่ ๙ บริหารจัดการน้ำทุ่งมะขามหย่อง ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ทำนาปรังช่วงแล้งได้กว่า ๑,๐๐๐ ไร่ พร้อมบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำในสระเก็บน้ำ โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบพื้นที่แก้มลิง ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง และรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประมาณ ๑.๒  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน้ำเก็บกักที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยวิธีการธรรมชาติ ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรมชลประทานจะทำการเติมน้ำให้กับสระโดยใช้ระบบท่อมี ๓ รูปแบบ คือ ท่อส่งน้ำจากคลองชัยนาท – อยุธยา เติมน้ำได้วันละ ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โรงสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้วันละ ๑๖๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่หากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงจะสามารถไหลเข้าสระเก็บน้ำได้โดยธรรมชาติและท่อรับน้ำและระบายน้ำทรงสี่เหลี่ยม เติมน้ำได้วันละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งจะทำการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมรอบโครงการฯ จำนวน ๑,๐๓๗ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลวัดตูม และตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

		
	
	
	

     

 

นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/เรียบเรียง

วัฒนา  เงินกลม/บรรณาธิการข่าว

ที่มา กรมชลประทาน

			 			 			 			 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th