กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “เยาวชนคนดีมีคุณธรรมน้อมนำคำสอนพ่อ” เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้เยาวชน

วันที่ 20 มี.ค. 2560 16:53:46 (จำนวนคนอ่าน 233 คน)
สวท.ร้อยเอ็ด
 

ข่าวที่ ­  ๒๔๐  /๒๕๖๐

วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๖.๑๘  น.

มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนคนดีมีคุณธรรมน้อมนำคำสอนพ่อ” เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้เยาวชน

              เช้าวันนี้ (๒๐ มี.ค. ๖๐) ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ ๒๗

พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๒๗ จัดขึ้น ตามที่กองทัพบกได้อนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้กับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ รู้จักการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ สร้างความรักความสามัคคีระหว่างเยาวชนด้วยกัน และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และแหล่งอบายมุขทั้งปวง เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคต โดยภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามามีส่วนร่วม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสานกับสถานศึกษาในการจัดเยาวชน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ๕ สถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา รวม ๑๐๕ คน ใช้รูปแบบการอบรมโดยให้เยาวชนมีส่วนร่วม เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย การเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความปรองดองสมานฉันท์ ยาเสพติดให้โทษ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เอกลักษณ์ไทย และการออกกำลังกาย ศิลปะป้องกันตัว และกีฬาต่าง ๆ

                    พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ กล่าวว่า การเป็นเยาวชนที่ดีสิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องปฏิบัติตามให้ได้ทั้ง ๓ อย่าง ประกอบ ด้วยเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และเป็นคนดีของสังคม ถ้าเยาวชนสามารถทำได้ตามทั้ง ๓ ข้อ และนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และช่วยกันสร้างความสำเร็จในอนาคตได้ นอกจากนี้ถ้าเรามีความรู้ มีการศึกษา ตั้งใจเรียน เราจะมีทรัพย์สมบัติติดตัวไปตลอดชีวิต เพราะความรู้จะทำให้เรามีช่องทางทำมาหากินต่อไป

 

ที่มา สวท.ร้อยเอ็ด

อรวิน  บุตรวงศ์  บก.


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th