กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
TIME จะดำเนินการเข้าลงทุนเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ SYMC

วันที่ 16 มี.ค. 2560 )
บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์
 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC หนึ่งในผู้นำในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย ประกาศว่า คณะกรรมการของบริษัทได้รับจดหมายแสดงเจตนาเข้าลงทุนเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ SYMC จากบริษัท TIME dotCom Berhad (TIME) หนึ่งในผู้นำในการประกอบธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมแบบมีสายในประเทศมาเลเซีย โดย TIME จะเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่ร้อยละ 37 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SYMC ที่ราคา 12.20 บาทต่อหุ้น ผ่านทางบริษัทย่อย TIME dotcom International Sdn Bhd (TDC) ซึ่งมีหุ้น 100% โดย TIME หลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากผู้ถือหุ้น รวมไปถึงความสมบูรณ์เงื่อนไขอื่นๆ หลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์แล้ว SYMC จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ช่วงอัตราส่วน การจัดสรรระหว่าง 2.86 – 2.92 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคา 8.80 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดอัตราการจัดสรรที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง คิดเป็นมูลค่าเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อนาเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้สาหรับเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มโอกาสในการเติบโตผ่านการลงทุนต่างๆตามแผนการดาเนินงานทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมด้วย

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการของ SYMC กล่าวว่า "การที่มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเชื่อมต่อโครงข่ายระดับโลกอย่าง TIME เข้ามาเป็นพันธมิตรกับบริษัท จะช่วยให้โอกาสในการเติบโตในอนาคตของ SYMC เข้มแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผมมองเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของ SYMC และการที่มีพันธมิตรที่ดีในเวลาที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการเติบโตไปในอนาคตอย่างมาก

เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ และผลการดาเนินงานย้อนหลังในอดีตของ TIME ในการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) แก่ลูกค้า Wholesale และลูกค้าองค์กร ผมเชื่อว่าธุรกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากหลังจากTIME เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SYMC แล้ว ผมเชื่อว่า TIME จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพสูงชั้นนำของประเทศและสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายสู่ต่างประเทศผ่านโครงข่ายระหว่างประเทศของ TIME

นอกจากนี้เงินเพิ่มทุน ประมาณ 1,000 ล้านบาทจากการทำ Right Offering จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน และช่วยให้บริษัทมีเงินลงทุนที่เพียงพอต่อการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต หลังจากธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ทางผู้บริหารของ SYMC และ TIME จะร่วมกันพิจารณาโอกาสในการลงทุนด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจเดิม นำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการใหม่ๆ และกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการเติบโตระยะยาวของบริษัทเป็นสำคัญ”

นายอาฟซอล อับดุลราฮิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม TIME กล่าวว่า "TIME ชื่นชมความสำเร็จของ SYMC มาเป็นระยะเวลานาน และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตอนนี้ทั้งสองบริษัทสามารถผนึกความเป็นพันธมิตรเข้าด้วยกัน ผ่านการเสนอเข้าลงทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใน SYMC TIME ตื่นเต้นอย่างมากกับศักยภาพในการเติบโตของตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนแม่บททางด้าน เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Masterplan) และการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราตั้งตารอที่จะเริ่มทำงานร่วมกับผู้บริหารของ SYMC ในการพัฒนา และพา SYMC ก้าวไปสู่อีกระดับ นอกจากนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SYMC ประมาณร้อยละ 47 ได้แสดงความสนับสนุนในการเข้าลงทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราในครั้งนี้”

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements)

เนื้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ระบุถึงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งสะท้อนมุมมองปัจจุบันของผู้บริหารของ SYMC และ/หรือ TIME ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต หรือข้อความโดยคำจำกัดความว่า "คาดหวังว่า” "เชื่อว่า” "คาดการณ์ว่า” "มีแผนจะ” "ตั้งใจ” "อาจจะ” "วางแผน” "ควรจะ” และคำหรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมไปถึงข้อความใดๆ ที่ไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ถือว่ามีความตั้งใจที่จะคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตโดยคำจำกัดความหรือข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอน โดยส่วนใหญ่ยากต่อการคาดการณ์และอยู่เหนือการควบคุมของ TIME และ SYMC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาพเศรษฐกิจและอุสาหกรรมโดยทั่วไป การแข่งขันจากคู่แข่ง วิธีการขาย/จาหน่ายสินค้าและบริการ การเปลี่ยนแปลงของความต้องการลูกค้า ลูกค้าและคู่ค้า การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลและความต่อเนื่องของแหล่งเงินทุน และเงื่อนไขที่จาเป็นอื่นๆในการสนับสนุนบริษัทในอนาคต ข้อความที่มีลักษณะดังกล่าวอ้างอิงจากแผนปัจจุบันของบริษัทการคาดการณ์และการประมาณการในปัจจุบันซึ่งไม่ควรใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการ SYMCและ/หรือTIMEไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYMC)

SYMC เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ โดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสงเป็นโครงข่ายหลัก และให้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการโครงข่ายใยแก้วนาแสงปลายทาง การบริการติดตั้งโครงข่ายและอุปกรณ์ SYMCจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.. 2553 โดยปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 3,872 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.. 2560) SYMC ให้บริการที่หลากหลายในประเทศได้แก่ internet access, private network, digital broadcast, local loop for international และ access network รวมไปถึงให้บริการระหว่างประเทศได้แก่ internet private leased circuits และ โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งจะพร้อมให้บริการในช่วงกลางปี 2560

บริษัทเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ โดยใช้ชื่อ โครงการเคเบิลใต้น้ำ MCT (MCT Submarine Cable System) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชาและไทย มีระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร โดยมีสถานีเคเบิลโมฬีภาคพื้นดินที่จังหวัดระยอง โดยคาดว่า โครงการเคเบิลใต้น้ำ MCT จะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี 2560 เพื่อรองรับการสื่อสารใน อนาคตที่ต้องมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ 1,388.7ล้านบาท กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 636.5 ล้านบาท (อัตราส่วน กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายร้อยละ 45.8) และกำไรสุทธิที่ 99.4 ล้านบาท (อัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 7.2) นอกจากนี้ SYMC มีสินทรัพย์รวม 4,036.9 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81.4 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.88 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่เวปไซด์ของบริษัท: www.symphony.net.th

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท TIME dotCom Berhad (TIME)

TIME เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีธุรกิจคลอบคลุมถึงการให้บริการการเชื่อมต่อแบบมีสาย ธุรกิจศูนย์จัดเก็บข้อมูล (data centres) และ โครงข่ายเชื่อมต่อระดับโลก (global networks) TIME ดำเนินธุรกิจโดยเน้นกลุ่มลูกค้า Wholesale และกลุ่มลูกค้าองค์กร โดยให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลและอินเตอร์เน็ตกับลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคASEAN TIME จดทะเบียนที่ Bursa Malaysia (Kuala Lumpur Stock Exchange) ตั้งแต่ปี พ.. 2554 โดยปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4.97 พันล้านริงกิต (ประมาณ 3.91 หมื่นล้านบาท) ณ วันที่ 6 มี.. 2560 จากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 TIME มีรายได้รวม 766.9 ล้านริงกิต (ประมาณ 6,039.7 ล้านบาท) กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 93.4 ล้านริงกิต (ประมาณ 735.6 ล้านบาท) และกำไรพื้นฐานก่อนหักภาษี 198.4 ล้านบาท (ประมาณ 1,562.5 ล้านบาท) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่เวปไซด์ของบริษัท: www.time.com.my
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode