กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 16 มี.ค. 2560 13:21:20 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)
 

ข่าวที่ ­๒๓๖/๒๕๖๐

วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐   เวลา  ๑๒.๓๐ น.

 

จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                    จังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หาที่สุดมิได้

              เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

                    โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙   ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในการเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ในพื้นที่ ๒ อำเภอ คือ อำเภอพรานกระต่ายและ อำเภอโกสัมพีนคร

              กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดปทุมธานี   ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรได้ประสานบูรณาการส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ในการดูแลอำนวยความสะดวก     ตลอดการเดินทาง พร้อมชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้รักสามัคคี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส     ข่าว

อรวิน  บุตรวงศ์  บรรณาธิการ

ที่มา  สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th