กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตร การผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ทางสื่อออนไลน์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 15 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 820 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร การผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ทางสื่อออนไลน์ โดย นางสาวศุภพร สาครบุตร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม มีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น ๓ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์
              นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีการใช้สื่อออนไลน์ทั่วโลก มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า ๓,๐๐๐ ล้านคน ในประเทศไทยมีคนใช้อินเทอร์เน็ต มากกว่าร้อยละ ๔๐ ของจํานวนประชากร ทําให้สื่อกระแสหลักต่างๆ ได้ลดความสําคัญลงไป อาทิหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ต้องมีการปรับตัว เนื่องจากเม็ดเงินในการโฆษณาที่หดหาย ยอดขายที่ลดต่ํา และอํานาจของสื่อกระแสหลัก ในการกําหนดวาระข่าวสารของสังคม เริ่มอ่อนลง ข่าวสารหลากหลายประเด็นเกิดจากข่าวในโลกออนไลน์และเป็นกระแสข่าวใหญ่ของสังคม จนสื่อกระแสหลักต้องเป็นฝ่ายหยิบยกข่าวจากโลกออนไลน์นํามาเผยแพร่ ดังนั้นอาจถือได้ว่า สังคมสื่อออนไลน์กําลังครองอํานาจในการกําหนดว่า สังคมไทยจะไปในทิศทางใด
             การปรับตัวที่สําคัญของสื่อกระแสหลักในเวลานี้คือ การขยายที่ยืนของตัวเองเข้าสู่สื่อใหม่โดยองค์กรข่าวใหญ่ๆ อาทิไทยรัฐ เดลินิวส์มติชน เนชั่นฯ ล้วนเข้าสู่พื้นที่ของสื่อใหม่ เน้นเทคโนโลยีเป็นสําคัญ ทั้งทีวีดิจิทัลออนไลน์แอพลิเคชั่น สงครามข่าวสารขยายแนวรบจนผู้สื่อข่าวแทบทุกค่ายถูกบังคับให้ต้องปรับตัว และต้องเพิ่มทักษะความสามารถในการใช้เครื่องมือไฮเทค ผู้สื่อข่าวคนหนึ่งๆ ต้องผลิตข่าวส่งต้นสังกัดของตนในหลากหลายสื่อ ทั้งข่าวกระดาษ วิทยุ โทรทัศน์ บล็อก เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์กระทั้ง SMS ผ่านมือถือ
             ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์มีสื่อหลักเป็นจํานวนมาก เพื่อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับภาครัฐและเอกชนต้องลงทุนทางด้าน Technology Investment เพื่อให้ผู้สื่อข่าว นักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารมวลชน สามารถใช้ Smartphone Tablet เพื่อการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดึงคนเข้าสู่สื่อของตนให้มากขึ้น ต้องนําวิธีการหลอมรวมสื่อ หรือ Media Convergence เป็นทางเลือกประเภทสื่อออนไลน์ที่มีต้นทุนต่ํา ที่เป็นความรู้เฉพาะด้าน และมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน รวมถึง วิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ของข้อ มูล ข่าวสารหลายชุดเข้า ด้วยกัน กลายเป็นการหลอมรวมเนื้อหา จากการทํางานเป็นทีม การรับผิดชอบการผลิตและเผยแพร่แต่ละเรื่องร่วมกัน เรียกว่า เป็นการหลอมรวมศักยภาพคน เพื่อเกิดกระบวนการผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆทางสื่อออนไลน์ทุกสํานักกองของกรมประชาสัมพันธ์ 
              การอบรมครั้งนี้ได้เชิญบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง จํานวน ๒๕ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการหลอมรวมสื่อ ซึ่งจะเป็นทิศทางสําคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคต

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2nmh1sj
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๕ มี.ค. ๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode