กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ทีเส็บเผยสถานที่จัดงานไมซ์ 101 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ตอกย้ำผู้นำไมซ์ต้นแบบแห่งอาเซียน

วันที่ 15 มี.ค. 2560 )
IQML
 

กรุงเทพฯ 14 มีนาคม 2560: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมแล ะนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เผยผู้ประกอบการไมซ์ตื่นตัวเร่ง พัฒนาสถานที่จัดงานไมซ์ ล่าสุดมีสถานที่จัดงานไมซ์ผ่านก ารประเมินในโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยประจำปี 2560 จำนวน 101 แห่ง เตรียมเดินหน้าขยายการรับรองมาต รฐานในกลุ่มสถานที่จัดงานแสดงสิ นค้า และสถานที่จัดงานพิเศษ พร้อมกำหนดโรดแมปขับเคลื่อนมาตร ฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน

 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า "การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กล างไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียนด้วยกา รใช้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานด้า นการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ สอดรับกับการพัฒนาประเทศตามยุทธ ศาสตร์ชาติ 20 ปี และกลยุทธ์ด้านการพัฒนา ตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเ น้น การพัฒนามาตรฐานเชิงพื้นที่และส ถานที่ โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานให้สถาน ที่สำหรับจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมไมซ์ต่างๆ ภายใต้โครงการมาตรฐานสถานที่จัด งานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) จึงถือเป็นโครงการสำคัญของทีเส็ บที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาต ลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานสถาน ที่จัดงานไมซ์ระดับสากล อันเป็นปัจจัยที่ทำให้นักเดินทา งกลุ่มไมซ์เลือกประเทศไทยเป็นเด สิเนชั่นของการจัดงานประเทศไทยเ ป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ทำโครง การนี้ และมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก คือ ศูนย์ประชุม กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มโรงแรมหรือรีสอร์ท และ กลุ่มที่สาม คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน”

 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีผู้ป ระกอบการไมซ์เข้าร่วมโครงการกัน อย่างพร้อมเพียง โดยปี 2558 มีสถานประกอบการที่มีห้องประชุม ผ่านมาตรฐานสถานที่การจั ดงานไมซ์ จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง 114 ห้อง จากนั้น ปี 2559 มีสถานประกอบการที่มีห้องประชุม ผ่านมาตรฐานสถานที่การจัดงาน จำนวนทั้งสิ้น 100 แห่ง 227 ห้อง และ ในปี 2560 มีสถานประกอบการผ่านการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 101 แห่ง 215 ห้อง ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร และเมืองไมซ์ซิตี้

 

ด้านนางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ กล่าวว่า "ในปี 2560 ทีเส็บยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโ ครงการสถานที่จัดงานไมซ์ในประเท ศไทย ตามแผนแม่บทการจัดทำมาตรฐานสถาน ที่จัดงานประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 ผ่าน 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเท ศไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งได้แก่ มาตรฐาน ISO ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมาตรฐาน สถานที่จัดงานประเทศไทย โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรVenue Management Course ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ศูนย์ประชุมให้มีองค์ความรู้ในก ารบริหารจัดการสถานที่จัดงาน ซึ่งในปีนี้จะดำเนินการต่อเนื่อ งเป็นปีที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานสถ านที่จัดงานประเทศไทย ในปัจจุบันนี้ได้มีการจัดทำ E-Directory สถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรองม าตรฐาน โดยผู้จัดงานไมซ์สามารถเลือกจัด งานในสถานที่ที่ผ่านการรับรองมา ตรฐานได้อย่างมีข้อมูล สะดวก ยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 4ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด มุ่งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนใช้สถานที่จัดงา นที่ผ่านมาตรฐานสถานที่จัดงานปร ะเทศไทยให้มากขึ้น และยังมีแผนผลักดันให้นำแนวนโยบ ายนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรั ฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเ อกชนใช้สถานที่จัดงานที่ผ่านมาต รฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยให้ม ากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานใน กลุ่มประเทศอาเซียน ผลักดันให้มาตรฐานของไทยเป็นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมาตรฐานของไทยได้พัฒนาเ ป็นมาตรฐานของอาเซียน หรือที่เรียกว่า ASEAN MICE Venue Standardยุทธศาสตร์ที่ 6 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงาน ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการสร้างเครือข่ายการรับรู้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ ให้เข้าร่วมโครงการ สร้างความต่อเนื่องในการรับรองม าตรฐานให้คงอยู่ต่อไป

 

"แผนขยายการรับรองมาตรฐานสถานที่ จัดงานประเทศไทยปี 2560 นี้ จะขยายไปยังสถานที่แสดงสินค้าแล ะนิทรรศการ (Exhibition Venue) ทั้งนี้ยังได้พั ฒนามาตรฐานสถานที่จั ดงานประเภทสถานที่จัดงานพิเศษ (Special Event Venue) โดยดำเนินงานในพื้นที่เมืองไมซ์ ซิตี้ ทั้ง 5 แห่ง (กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น) และหาดใหญ่ ด้านความก้าวหน้าของการพัฒนามาต รฐานสถานที่จัดงานอาเซียนนั้น เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในการประชุม ASEAN Tourism Forum 2017 ที่ประชุมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของอา เซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีมติให้ทุกประเทศ ใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไ ทย เป็นต้นแบบของมาตรฐานสถานที่จัด งานอาเซียน และให้ประกาศใช้ในประเทศของตนเอ ง นับเป็นความสำเร็จที่ทำให้ประเท ศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีอาเซียนด้ านอุตสาหกรรมไมซ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภ าพด้านไมซ์ของอาเซียน” นางนิชาภากล่าวเสริม

 

นับจากนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดอบ รม 1st ASEAN MICE VENUE STANDARD AUDITOR Training ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2560 เพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียนได้ รับทราบวิธีการตรวจประเมิ นมาตรฐานสถานที่จัดงาน และ ในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Tourism Forum 2018 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเวทีนี้จะเป็นเวทีในการมอบตร าสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการไม ซ์ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนที่ผ่านการตรวจประ เมินตามมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเ ซียน

 

การจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยป ระจำปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่านก ารรับรองมาตรฐานนับเป็ นความสำเร็จและเป็นการยืนยั นมาตรฐานและบริการด้านไมซ์ ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจแ ละชื่นชมความสำเร็จให้แก่ผู้ประ กอบการไมซ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 101 แห่ง 215 ห้อง ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร และเมืองไมซ์ซิตี้ อาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่, SCB TRAINING CENTER พัทยา, รอยัลพารากอนฮอลล์, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท , โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี, โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานีโรงแรมภูเก็ต พันวา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล (สงขลา) เป็นต้น

 

"ทีเส็บมั่นใจว่าด้วยความพร้อมข องมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในปร ะเทศไทยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้ างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทา งในการเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน และคาดการณ์ว่าในปีนี้ ประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับนั กเดินทางกลุ่มไมซ์ประมาณ 1,109,000 คน สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 101,000 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวโดยสรุป

# # #

เกี่ยวกับทีเส็บ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมแล ะนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบ ทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความ สำเร็จของการจัดงานเชิงธุรกิจ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ภายใต้กระบวนทัศน์ผู้ขับเคลื่อน ความสำเร็จ (Growth Driver) มุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิ ตรทางธุรกิจที่จุดประกายความคิ ดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การจั ดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุ กความต้องการที่แตกต่าง สู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ทีเส็บยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสา นเครือข่ายความร่วมมือ เปิดศักราชใหม่ในการต่ อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะย าว อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่ งยืน ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติ ดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมแล ะนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง                    ผู้จัดการอาวุโส      โทรศัพท์ 02-694-6095   อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์         ผู้จัดการ                โทรศัพท์ 02-694-6103   อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน                   ผู้ปฏิบัติการ           โทรศัพท์ 02-694-6096   อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์                   ผู้ปฏิบัติการ           โทรศัพท์ 02-694-6091   อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

 

เอ พับลิซิสท์ โทร. 0 2101 6860 คุณอาภาภรณ์ (เอ) 0897884868, คุณธิษตยา (แจง) 094 323 5641, คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) โทร. 089 406 5544


 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode