กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ทีเส็บเร่งพัฒนาบุคลากรไมซ์ ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานไมซ์กว่า 20,000 คนภายในปี 2564

วันที่ 13 มี.ค. 2560 )
 
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมแล ะนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เร่งปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้ าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในภาคบริ การและภาคแรงงานจำนวนกว่า20,000 คนภายในปี 2564 จับมือพันธมิตรจัดงาน MICE Academy & Career Day ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ พร้อมเดินหน้าดันไทยเป็นฮั บการศึกษาด้านไมซ์แห่งอาเซียน

 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บ มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับส นุนธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย โดยในส่วนของกลยุทธ์ด้านการพัฒน าในปี 2560 อีกขาที่สำคัญอย่างยิ่งในการปูร ากฐานอุตสาหกรรมคือภาคการศึกษา ซึ่ง ทีเส็บ ดำเนินงานภายใต้โครง MICE Academy โดยการสร้างเครือข่ายไปยังสถาบั นการศึกษาทั่วประเทศทั้งระดับอุ ดมศึกษาและอาชีวศึกษา และความร่วมมือจากภาคการศึกษาไม ซ์ในต่างประเทศ อันเป็นต้นน้ำของสายงานด้านวิชา ชีพไมซ์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ การศึกษาด้านไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Education Hub)

โดยวางแผนดำเนินงานใน 5 โครงการหลัก ได้แก่ (1) โครงการจัดทำงหลักสูตรไมซ์มาตรฐ านสากลสำหรับสถาบันการศึกษา (2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิช าการจัดประชุมและนิทรรศการ (Coach the Coaches Program) (3) โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ (Roadshow-Academic Exchange Program) (4) โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึ กษาไมซ์ (MICE Academic Cluster) และ (5) โครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอา ชีพไมซ์ (MICE Academy & Career Day)”

ด้าน นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุต สาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ ให้รายละเอียดการดำเนินงานด้าน MICE Academy ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ 1)การพัฒนาเนื้อหา (Content) ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสู ตรไมซ์มาตรฐานสากล และวิชาการบริหารและการจัดการด้ านอีเว้นท์ (Event 101 เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ให้องค์ค วามรู้ด้านการจัดงานอีเว้นท์โดย เฉพาะ ซึ่งเป็นหลักสูตรเล่มแรกของประเ ทศไทย เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนป้อ นสู่ภาคการศึกษาไมซ์ทั่วประเทศ ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 60 แห่ง และอาชีวศึกษา 47 แห่ง และนอกจากนี้ยังพัฒนาต่อยอดองค์ ความรู้เพิ่มเติมในรูปแบบหนังสื อกรณีศึกษาไมซ์ (MICE Casebook) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละส าขาของธุรกิจไมซ์ รวมทั้งจัดทำร่างคู่มื อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไมซ์และอีเว้นท์ (มคอ.1)  เพื่อส่งต่อให้กับสถาบันที่เข้ าร่วมโครงการหลักสูตรไมซ์ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนาการเรียนการสอนและเกิดการต่ อยอดเปิดเป็นภาควิชาไมซ์ ส่วนภาคอาชีวศึกษาได้ผลักดันการ สร้างและการขยายกลุ่มอาชีพที่มี ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสำห รับกลุ่มอาชีพไมซ์ (กรอ.อศ กลุ่มไมซ์) พร้อมกันนี้ยังเปิดหลักสูตรประก าศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการใน 5 สถาบันอาชีวศึกษา โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ตั้งเป้าต่อปีผลิตบุคลากรไมซ์รุ่ นใหม่ที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชี พในระดับอุดมศึกษาจำนวน 4,000 คน และในระดับอาชีวศึกษาในปี 2563 จำนวน 1,000 คน ซึ่งภายใต้การพัฒนาเนื้อหาหลั กสูตรแล้วเพื่อสร้างความเข้ าใจในองค์รู้ไมซ์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชา การจัดประชุมและนิทรรศการ (Coach the Coaches Program) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลั กสูตรไมซ์ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิ บัติ คาดว่าปีนี้จะมีผู้สำเร็จหลักสู ตรรุ่นที่ นี้กว่า 197 ท่าน จาก 8องค์กร กลยุทธ์ที่ 2) การสร้างเครือข่าย (Connection & Network) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ภายใต้โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ (Roadshow-Academic Exchange Program) โดยวางแผนขยายเครือข่ายไปยังประ เทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของอุตสาหก รรมไมซ์ และในปัจจุบันนี้ทีเส็บมีหน่วยง านพันธมิตรด้านการศึกษาไมซ์ จากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ 49 องค์กร อาทิ ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศไต้หวัน และประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากการสร้างเครือข่ายเพื่อยก ระดับขีดความสามารถในต่างประเทศ แล้ว ยังมีเครือข่ายในภูมิภาค ภายใต้การพัฒนา โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึ กษาไมซ์ (MICE Academic Cluster) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านองค์คว ามรู้ไมซ์ (MICE Coach) ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร องค์ความรู้และร่วมพัฒนาบุคลากร กระจายความคล่องตัวไปยัง Cluster & Settle lite เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ สร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาอุตสา หกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน และที่สำคัญที่สุดคือโครงการเชื่ อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ (MICE Academy & Career Day) ส่งเสริมและผลิตบุคลากรไมซ์รุ่น ใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชี พไมซ์ กลยุทธ์ที่ 3) การพัฒนาโครงสร้างภาคการศึกษา (Structure) ยกร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญ าตรี (มคอ 1) พัฒนาสาขาวิชาไมซ์และสาขาวิชาอี เว้นท์ เพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาไทย อีกทั้งโครงการผลักดันและพัฒนา "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” ในคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอ กชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรร มการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒ นากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) โดย สสปน. ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงศึกษ าธิการในการร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพ ไมซ์ในระดับอาชีวศึกษาของประเทศ ไทย โดยมีแผนพัฒนา ผลักดัน 5 สถาบันอาชีวศึกษานำร่องเปิดหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาสาขาการจัดประชุ มและนิทรรศการ

นางนิชาภา กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ กิจกรรมเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอา ชีพไมซ์ หรือ MICE Academy & Career Day ครั้งที่ 3 ทีเส็บได้ร่วมมือกับสมาคมการแสด งสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัด งาน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้ง ที่ 3 โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการสัมม นาเชิงปฏิบัติการวิชาการจั ดประชุมและนิทรรศการ หรือ Coach the Coaches Program ครั้งที่ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดประชุมและนิทรรศการ” เพื่อยกระดังองค์ความรู้ไมซ์ สู่คณาจารย์ทั่วประเทศ

การจัดโครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่ สายอาชีพไมซ์ครั้งที่ 3 นี้ คาดว่าจะมีนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมงาน กว่า 2,000 คน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ ให้องค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา และหน่วยงานด้านการศึกษาในประเท ศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่สนใจในธุรกิจไมซ์ ได้ก้าวเข้าสู่สายอาชีพไมซ์อย่ างมืออาชีพ และที่สำคัญได้เปิดโอกาสให้นิสิ ต นักศึกษาเข้าสมัครงานกับผู้ประก อบการชั้นนำในอุตสาหกรรมไมซ์โดย ตรง กว่า 30 บริษัท 300 ตำแหน่งงาน นอกจากนี้ยังมีการเสวนา MICE Career Advisory "ครั้งแรก อย่างไร ให้รอด" โดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมไม ซ์ กิจกรรมMICE Talk ตอน แรงบันดาลใจ ความฝัน และการค้นหาตัวเอง โดยเหล่าออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) อย่าง นายภัทรพล  เหลือบุญชู (บูม) เจ้าของเฟซบุ๊คแฟนเพจJapanSalaryMan ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 160,000 คน และผู้เขียนหนังสือ "วิ่งตามฝัน ยังไงก็ชนะ" ร่วมด้วย Trasher Bangkok กลุ่มจัดปาร์ตี้ชื่อดังและยั งเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอล้อเลี ยนศิลปินดังที่เป็นที่กล่าวขวั ญทางอินเตอร์เน็ต กิจกรรม Dive in Deep ถามมาตอบไปกับ MICE GURU ให้คำปรึกษาสายงานอาชีพไมซ์ กิจกรรมปฏิบัติการ MICE Up (Le) Velเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างบุคลิกภาพกับผู้เชี่ยวชาญห ลักหลายสถาบัน อาทิ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส บริษัท ท็อปกัน จำกัด บริษัท คอสลุคส์ จำกัด เป็นต้น กิจกรรม MICE Auditions Chair of Chance เก้าอี้แห่งความสำเร็จ แนะนำตัวเองให้โดดเด่นภายใน 60 วินาทีเพื่อเอาชนะใจผู้ประกอบกา ร งานนี้กำหนดจัดขึ้นในศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

"การพัฒนาบุคลากรไมซ์ โดยเฉพาะในมิติด้านการศึกษา ทีเส็บมุ่งยกระดับมาตรฐานหลักสู ตรการเรียนการสอนด้านไมซ์ทั้งระ ดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสถาบั นการศึกษาทั่วประเทศ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และมุ่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และนักศึกษาไมซ์ ตลอดจนการขยายเครือข่ายภาคการศึ กษากับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ การศึกษาด้านไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Education Hub)  ซึ่งภายในปี 2564 ทีเส็บตั้งเป้าหมายผลิตบัณฑิ ตเข้าสู่ตลาดแรงงานไมซ์จำนวนกว่ า 20,000 คน” นายนพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

######

เกี่ยวกับทีเส็บ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมแล ะนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบ ทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความ สำเร็จของการจัดงานเชิงธุรกิจ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ภายใต้กระบวนทัศน์ผู้ขับเคลื่อน ความสำเร็จ (Growth Driver) มุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิ ตรทางธุรกิจที่จุดประกายความคิ ดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การจั ดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุ กความต้องการที่แตกต่าง สู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ทีเส็บยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสา นเครือข่ายความร่วมมือ เปิดศักราชใหม่ในการต่ อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะย าว อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่ งยืน ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติ ดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมแล ะนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง                ผู้จัดการอาวุโส        โทรศัพท์ 02-694-6095      อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์       ผู้จัดการ                โทรศัพท์ 02-694-6103      อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน                ผู้ปฏิบัติการ           โทรศัพท์ 02-694-6096      อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์              ผู้ปฏิบัติการ           โทรศัพท์ 02-694-6091      อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

 

 

เอ พับลิซิสท์ โทร. 0 2101 6860  คุณอาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868, คุณธิษตยา (แจง) 083 668 1112คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) โทร. 089 406 5544
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode