กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนา วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailan Digital Government Vision ๒๐๒๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 912 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

          สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนา วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailan Digital Government Vision ๒๐๒๑ เพื่อให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบการประกาศแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พลโทสรรเสริญ แก้วกําเนิด รักษาราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินงานของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา การแพทย์การลงทุนการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติรวมถึงการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในมิติการให้บริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติการกําหนดนโยบาย จึงมีความจําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนการทํางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน และการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ๆ หรือกล่าวได้ว่าเป็น มิติใหม่ ในการบริหารจัดการภาครัฐไทย
          จากความมุ่งมั่นของรัฐบาล เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับการทํางานของภาครัฐ จึงขอประกาศวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ว่า "ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทํางานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) การนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม (Smart Operations) ประหยัด คุ้มค่า การยกระดับงานบริการ
ภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Citizen-centric Services) และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรรัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในขั้นตอนการทํางาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ (Driven Transformation) 
          ซึ่งความคาดหวังต่อจากนี้คือ ทุกหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนการทํางานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ด้วยความมั่งมุ่น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2mWOpWC
ศสช./ภาพ,ข่าว
๘ มี.ค. ๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode