กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนาแบบ Focus Group (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 1 มี.ค. 2560 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

         สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสนทนาประชุมกลุ่มย่อย Focus Group เรื่องแนวทางการกำกับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่นำเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง และเรื่องการพัฒนาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภูมิภาคต่างๆ โดย นางสาวศุภพร สาครบุตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องการ์เด้น ๒ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
           ช่วงเช้าเป็นการสนทนาประชุมกลุ่มย่อย Focus Group เรื่องแนวทางการกำกับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่นำเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภูมิภาคต่างๆ ในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แตกแยกทางความคิด ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนนำสู่วิกฤตชาติจนถึงปัจจุบัน สาเหตุหลักก็คือการนำเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ที่แต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน ทางสำนักงาน กสทช. ตระหนักว่า ปัจจุบันมีโทรทัศน์ดาวเทียม จำนวนมากกว่า ๓๐๐ สถานี ซึ่งหากโทรทัศน์ดาวเทียมเสนอข่าวทางการเมือง แบบไม่เป็นกลาง และเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง ก็จะมีผลเสียต่อระบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 
           ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ ต้องกำกับดูแลการประกอบกิจการ ซึ่งต้องดำเนินการไม่ให้การนำเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สำนักงาน กสทช. จึงต้องทำการศึกษาสภาพการณ์และปัญหาของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และนำไปสู้การกำหนดแนวทางหรือมาตรการที่เป็นการเฉพาะสำหรับการดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่นำเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง การประชุมได้มีการศึกษาสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง มีการประเมินคุณภาพรายการที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ มีการศึกษาแนวทางมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง และนำองค์ความรู้ ผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกากำกับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ในอนาคต
            ช่วงบ่ายประชุมกลุ่มย่อย เรื่องการพัฒนาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ได้มีการนำเสนอความเห็นจากทางด้านผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. นำไปใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และพิจารณาความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิกในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค หรือเรียกว่า Audience Analysis เรื่องของคุณภาพรายการ จะเป็นการสะท้อนภาพความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคม ของพื้นที่ต่างๆภายในจังหวัด และเป็นการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ กติกา ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่สำนักงาน กสทช. นำไปใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาต

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2md8qqX
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑ มี.ค. ๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode