กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กอร.รส.ปรับเวลาการเข้าชม “นิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล” จากเวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เป็นเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน มิ.ย. ๖๐

วันที่ 21 ก.พ. 2560 12:41:35 (จำนวนคนอ่าน 231 คน)
กอร.รส.
 

   ข่าวที่    ๑๙๐  /๒๕๖๐

วันที่  ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐   เวลา    ๑๒.๐๐  น.

กอร.รส.ปรับเวลาการเข้าชม "นิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล” จากเวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เป็นเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน มิ.ย. ๖๐

พลตรีพงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์  รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย โดยรอบพระบรมมหาราชวัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลจัดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” เพื่อถวายเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง วัตถุประสงค์สร้างความรู้และแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ สามารถนำแนวทางตามพระราชดำริต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง และสังคมให้เจริญก้าวหน้า

นิทรรศการแบ่งออกเป็น ๕ โซน ประกอบด้วย โซน ๑ โซนบุญของแผ่นดินไทย /โซน ๒ พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ) โซน ๓ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่/โซน ๔ พระมิ่งขวัญชาวไทย และโซน ๕ ร้อยใจไทย สำหรับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพจะมีเจ้าหน้าที่จัดคิวเพื่อเข้าชมนิทรรศการได้ตามความเหมาะสม ส่วนประชาชนที่ประสงค์จะเข้าชมนิทรรศการเพียงอย่างเดียว หลังจากการตรวจความปลอดภัย ณ จุดคัดกรอง ทั้ง 8 แห่งแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอชมนิทรรศการเพียงเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำท่านไปยังจุดพักคอยอีกส่วนหนึ่ง เพื่อรอการเข้าชมนิทรรศการตามลำดับต่อไป โดยผู้ประสงค์เข้าชมอาคารนิทรรศการ จะต้องแต่งกายชุดสุภาพสีดำเช่นเดียวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ กอร.รส.ปรับเวลาการเข้าชมนิทรรศการฯ จากเดิมเวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เป็นเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน มิ.ย. ๖๐

หน่วยงานที่ประสงค์นำบุคคลการเข้าชมเป็นหมู่คณะ (ไม่เกิน ๑๐๐ คน) ขอให้ทำหนังสือถึงคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระบุวันที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน โดยส่งหนังสือไปยังกองการท่องเที่ยว เลขที่ ๑๗/๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๗๖๑๒-๔โทรสาร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๕๔๔ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๑๘๙๙ หรือสายด่วน กทม. ๑๕๕๕ ทั้งนี้ รถที่นำคณะผู้เข้าชมนิทรรศการมาส่งสามารถจอดส่งได้ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนิน และนำรถไปจอดได้ที่ กองสลากเก่าและบริเวณถนนท้ายวัง สำหรับการรับคณะที่เดินทางกลับให้จอดรับได้ที่บริเวณด้านหน้ากองสลากเก่า ถนนราชดำเนินเพียงจุดเดียว

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมนิทรรศการ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” (อาคารเปิดด้านข้าง) จะได้รับ Postcard King ก่อนเดินทางกลับ ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๘ ก.พ. ศกนี้

     นิยะดา/เรียบเรียง                       วัฒนา /บก.ข่าว                       ที่มา : กอร.รส.                  


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th