กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันที่ 20 ก.พ. 2560 17:37:14 )
กระทรวงมหาดไทย
 
ข่าวที่ ๑๘๗ /๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

           กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

           นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

           กระทรวงมหาดไทยขอเรียนให้ทราบถึงการดำเนินการในเรื่องของการจัดพิธีฯ ที่จะจัดขึ้นในส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม อาทิ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ หรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัด/อำเภอละ ๑ แห่ง (ยกเว้นอำเภอเมืองให้จัดร่วมกับจังหวัด) โดยจะต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธี

          สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ตั้งภาพพระบรมโกศ การเชิญชวน จิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธี และเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจังหวัดและอำเภอจะดำเนินการตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างสมพระเกียรติ และให้จังหวัดได้จัดเตรียมข้อมูลภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงงานในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในบริเวณสถานที่จัดพิธีฯ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

             นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดตามรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัดจะมีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับชม ณ สถานที่จัดงานของจังหวัด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่แจกจ่ายแผ่นพับพระราชประวัติให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้

              กระทรวงมหาดไทย จังหวัด อำเภอ ตลอดจนหน่วยงาน และภาคประชาชนในพื้นที่จะได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ทั้งในเรื่องของสถานที่และขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

นิยะดา/เรียบเรียง 
อรวิน  บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว 
ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th