กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทุกโครงการ

วันที่ 20 ก.พ. 2560 17:14:09 (จำนวนคนอ่าน 198 คน)
สวท.ตรัง
 

ข่าวที่   ๑๘๕ /๒๕๖๐

วันที่    ๒๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐   เวลา  ๑๔.๐๐   น.

การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทุกโครงการ

          นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรังจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐เพื่อทบทวนข้อมูลและรับทราบความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคของโครงการพระราชดำริ จังหวัดตรัง เพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างพร้อมทั้งบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและขยายผลในระดับพื้นที่ให้เป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์ในวงกว้างโดยจังหวัดใช้ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทุกพระองค์ที่สำนักงาน กปร. รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔,๖๘๕ โครงการ โดยใช้กลไกศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง           การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดตรังมี ๓๑ โครงการ แบ่งเป็น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ๒๐ โครงการ ด้านการเกษตร ๑ โครงการ ด้านส่งเสริมอาชีพ ๑ โครงการ ด้านคมนาคม สื่อสาร ๑ โครงการ และด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา   ๖ โครงการ แยกเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ๒๒ โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๓ โครงการ พระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๖ โครงการ จังหวัดตรัง ให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะนำไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทุกโครงการ ซึ่งการดำเนินงานในภาพรวมมีการดำเนินงานและยังใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญของจังหวัดตรัง ที่ใช้ประโยชน์และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานดีเยี่ยม คือ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

            นิยะดา/เรียบเรียง

นางอรวิน  บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว

ที่มา : สวท.ตรังสายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th