กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชมนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" และรับการ์ด "89 ภาพพระราชกรณียกิจ 89 พระบรมราโชวาท"

(จำนวนคนอ่าน 652 คน)

ข่าวที่...182...../2560
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น.
 
เชิญชมนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" และรับการ์ด "89 ภาพพระราชกรณียกิจ 89 พระบรมราโชวาท"
 
         รัฐบาลขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" พร้อมรับการ์ด 89 ภาพพระราชกรณียกิจ 89 พระบรมราโชวาท ณ อาคารนิทรรศการท้องสนามหลวง ระหว่างเวลา 07.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
         นิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย และรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย โซนที่ 2 พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ) โซนที่ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ โซนที่ 4 พระมิ่งขวัญชาวไทย และโซนที่ 5 ร้อยใจไทย พร้อมรับการ์ด "89 ภาพพระราชกรณียกิจ 89 พระบรมราโชวาท" ขนาดเท่ากับบัตรเอทีเอ็ม คนละ 1 ใบ ซึ่งด้านหน้าการ์ดจะเป็น 89 ภาพพระราชกรณียกิจ ด้านหลังเป็นพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการดำเนินชีวิต ด้านการทำงาน ด้านการทำความดี ด้านความอดทน ความเพียร ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความประหยัด อดออม ด้านรู้รัก สามัคคี ด้านพึ่งตนเอง พอเพียง และด้านประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 
         ผู้ประสงค์เข้าชมนิทรรศการฯ ต้องแต่งกายสุภาพเช่นเดียวกับการเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพฯ นอกจากนี้หน่วยงานที่ประสงค์นำบุคลากรเข้าชมเป็นหมู่คณะ ขอให้ทำหนังสือถึงคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระบุวันที่ต้องการเข้าชม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยให้ส่งหนังสือไปยังกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เลขที่ 17/1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 02 225 7612-4 โทรสาร 02 224 0120 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1899 หรือ สายด่วนกทม. โทร. 1555
เกษศิรินทร์ / ข่าว
ธนัชพร/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : สำนักงาน กปร.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th