กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙

)
 
ข่าวที่....๑๘๓...../๒๕๖๐
วันที่ ...๑๗...กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา...๑๕.๐๐....น.
 
คณะครู นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙
             คณะครู นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล เดย์ น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
             คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมงานอินเตอร์เนชั่นแนล เดย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐           โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านสื่อวีดีทัศน์ การแสดงบนเวที และนิทรรศการเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศสและภาษาไทย ด้วยน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนวคิดการพัฒนา ในทุก ๆ ด้านอย่างครอบคลุม ทั้งการพัฒนาประเทศ พัฒนามนุษย์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติ จน UN และประเทศต่าง ๆ เห็นความสำคัญและนำไปใช้ได้อย่างเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการดินและน้ำ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ เป็นต้น
            ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ อาทิ กังหันชัยพัฒนา การเลี้ยงโคนมอำเภอมวกเหล็กแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดอาชีพพระราชทานและอุตสาหกรรมนม ในประเทศไทย การพัฒนาเชื้อเพลิงเป็นพลังงานทดแทนหรือไบโอดีเซลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานเชื้อเพลิง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน โครงการฝนหลวง และการบริหารจัดการน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย โดยจัดสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นอกจากนี้ นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ยังได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร่วมขับร้องภายในงานด้วย
 
สุพรรษา อ่อนจันทร์/ ข่าว
ธนัชพร ถ้ำสิงห์/ บรรณาธิการข่าว
ที่มา...สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สระบุรี

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th