กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กอร.รส. แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ นี้ จะมีการปรับระบบการบริการอาหารของหน่วยงานราชการ

วันที่ 16 ก.พ. 2560 )
กอร.รส.
 

ข่าวที่...๑๘๐.../๒๕๖๐
วันที่ ...๑๖...กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา...๑๕.๐๐...น.

กอร.รส. แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ นี้ จะมีการปรับระบบการบริการอาหารของหน่วยงานราชการ
          กอร.รส. แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จะมีการปรับระบบการบริการอาหารของหน่วยงานราชการโดยงดการจัดอาหารจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาเป็นการสนับสนุนวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเนื้อสัตว์ กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเครื่องปรุง กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนข้าวสาร เป็นต้น โดยมีศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteer For Dad (VFD) เป็นหน่วยงานรับบริจาค และบริหารจัดการ การแจกจ่ายไปยังโรงครัวจิตอาสา ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดมิได้ใช้งบประมาณทางราชการแต่อย่างใด


นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กอร.รส.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th