กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของพระมหากษัตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน”

วันที่ 16 ก.พ. 2560 )
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ข่าวที่...๑๗๔.../๒๕๖๐
วันที่ ...๑๖...กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา...๑๑.๐๐...น.
 

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของพระมหากษัตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน” 
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของพระมหากษัตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (ศศ๒๐๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา...คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th