กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัด สธ. ติดตามโครงการพระราชดำริ จัดงบควบคุมหนอนพยาธิฯ ในนร.พื้นที่สูง และตรวจสุขภาพสามเณร รร.พระปริยัติธรรม

วันที่ 15 ก.พ. 2560 15:08:39 )
 
ข่าวที่ 172 /2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น.
 

ปลัด สธ. ติดตามโครงการพระราชดำริ จัดงบควบคุมหนอนพยาธิฯ ใน      นร.พื้นที่สูง และตรวจสุขภาพสามเณร รร.พระปริยัติธรรม

 

          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกพระองค์ ในปี ๒๕๖๐ สนับสนุนงบประมาณควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนพื้นที่สูง ลดการติดเชื้อให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ภายใน ๑๐ ปี และตรวจสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๔๗,๐๐๐ รูปทั่วประเทศ
          นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าภายหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรม วงศานุวงศ์ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญการดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริทุกโครงการ ได้ติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อาทิ โครงการ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานบริการ ได้แก่ ๑. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาในหลวง ร. ๙ ทั้ง ๑๐ แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่งเสริมให้เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล คือเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่มรื่น สะอาด เขียว เป็นโรงพยาบาลของประชาชน ๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในทศวรรษที่ ๒ ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ๓. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม รวม ๙๐ แห่ง ๔ สุขศาลาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งโรงพยาบาลชัยพัฒน์ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ เป็นต้น 
          นอกจากนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ บูรณาการ ๔ กระทรวง เพื่อให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย มีไอคิวและอีคิวดี สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการเกิดให้เด็กที่เกิดมามีคุณภาพ
          ส่วนโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ อสม. เป็นเป้าหมายแรกในการเลิกบุหรี่ ให้อสม. ๑ คนเลิกบุหรี่ หรือหากลุ่มเป้าหมายช่วยให้เลิกบุหรี่ ๑ คน เพื่อให้ได้ ๑ ล้านคน ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้
 
 
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/เรียบเรียง
วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการ
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนคนอ่าน 227 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th