กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

วันที่ 11 ม.ค. 2560 )
 
ข่าวที่.........๒๙......./๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 
ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

          สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ และประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ท้องสนามหลวงคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะและสามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี
          สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานต่อที่ประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ว่าปริมาณขยะรอบพื้นที่สนามหลวงมีปริมาณลดลง แต่ยังมีการทิ้งขยะไม่ถูกประเภททำให้การคัดแยกและกำจัดขยะล่าช้า จึงขอความร่วมมือประชาชนในการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังขยะที่แยกประเภทแต่ละ ถังสีอย่างชัดเจน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
          - ขยะเศษอาหาร ได้แก่ เศษอาหาร น้ำ น้ำแข็ง : ทิ้งในถังสีเขียว
          - ขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้วกระดาษ แก้วพลาสติก กระดาษ (หรือขยะที่ขายได้) : ทิ้งในถังสีเหลือง
          - ขยะทั่วไป ได้แก่ กล่องโฟม กล่องกระดาษชานอ้อย (หรือขยะที่ขายไม่ได้) : ทิ้งในถังสีน้ำเงิน
          นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแก่ประชาชนในเต็นท์พักคอย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาประจำจุดทิ้งขยะเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย
 
เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์/ข่าว
วัฒนา เงินกลม /บรรณาธิการ
ที่มา : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th