กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

วันที่ 11 ม.ค. 2560 )
 
ข่าวที่........๒๘......./๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๕ น.
สรุปผลการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
          กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) มีการประชุมประจำวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมฯ ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ท่านที่ ๑ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
          ๑. ประธานฯ หารือแนวทางปฏิบัติ ที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ เตรียมการปฏิบัติ และหาแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระศพฯ ภายหลังจากพ้นกำหนดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยในการหารือเบื้องต้น กำหนดให้แต่ละกระทรวงเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ในลักษณะมอบหมาย ๓ กระทรวง รับผิดชอบการบริการร่วมกันภายใน ๑ เดือน รับผิดชอบการบริการอาหาร จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุดต่อวัน น้ำดื่มจำนวน ๗๐,๐๐๐ ขวดต่อวัน ซึ่งในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ กอร.รส. ขอนัดหารือร่วมกับ กทม. รวมทั้งจิตอาสา และเต็นท์บริการอาหารต่างๆ ในพื้นที่ท้องสนามหลวงที่ยังคงมีอยู่ในขณะนี้ เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตอาหาร การขนย้าย การจัดเก็บวัตถุดิบ ตลอดจนการรับบริจาคสิ่งของสนับสนุน ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย
          ๒. ประธานฯ ให้ข้อสังเกต และแสดงความห่วงใยในเรื่องปริมาณขยะต่อวัน ซึ่งถึงแม้จะมีปริมาณลดลง แต่ก็ไม่ได้มากนัก จึงขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่ให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชน ขอให้ยึดถือแนวทางที่เคยให้ไว้ คือ บริการอาหารและเครื่องดื่มประชาชนในลักษณะเพียงพอ เช่น การแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ประชาชน เพียงคนละ ๑ ขวด แล้วให้ประชาชนนำขวดน้ำที่ได้รับแจกมาเติมน้ำดื่มจากจุดบริการ
          ๓. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ทราบถึงการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งให้ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบัน ยังมีการทิ้งขยะที่ไม่ถูกประเภทอยู่ ส่งผลให้กระบวนการคัดแยกขยะในพื้นที่ท้องสนามหลวง ยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร ทำให้ปริมาณขยะในพื้นที่ยังคงสูงอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากที่ประธานให้ข้อสังเกต
          ๔. ขสมก. เพิ่มเติมรถบริการในเส้นทาง "ตามรอยความเรืองรองแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งให้มีเส้นทางโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเสริมการให้บริการประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ อีก ๑ เส้นทาง นอกจากนี้ ประธาน มอบหมายให้ผู้แทนจากกรมศิลปากร จัดทำกรอบการดำเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบต่างๆ เพื่อนำข้อมูลร่วมหารือกับ กอร.รส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆ บริเวณรอบสนามหลวงในระยะยาว และเป็นการอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างให้สามารถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกรียงไกร / เพทาย/ ข่าว
วัฒนา เงินกลม / บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : กอร.รส.)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th