กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

วันที่ 9 ม.ค. 2560 )
 
ข่าวที่ 20 / 2560
วันที่  9  มกราคม  2560  เวลา  15.00  น.

สรุปผลการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

       กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง มีการประชุมประจำวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมฯ ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
       1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องแผนการบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ ซึ่งกรมศิลปากรจะเริ่มเข้าก่อสร้างพระเมรุมาศ รวมทั้ง จัดระเบียบพื้นที่การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่จะลดน้อยลงด้วย โดยในวันพรุ่งนี้ (10 มกราคม 2560) สำนักนายกรัฐมนตรี จะนัดประชุม กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เพื่อหารือ เตรียมการสนับสนุน ช่วยเหลือมูลนิธิ อาสาสมัคร หน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตัวเอง เช่น การทดลองแจกน้ำ 1 ขวดต่อ 1 คน เพื่อลดปริมาณขยะ เป็นต้น
       2. ที่ประชุม พิจารณาให้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ หากเจ้าหน้าที่พบประชาชนที่แต่งกายไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด เช่น ใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเข้ามาในบริเวณเต็นท์พักคอย หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สวมเสื้อกล้ามหรือกางเกงขาสั้น และ ประชาชนที่กักตุนอาหารที่เจ้าหน้าที่นำมาแจก แล้วเดินทางกลับโดยมิได้เข้าถวายบังคมพระบรมศพแต่อย่างใด หากพบกรณีเช่นนี้ ประธานให้ถือปฏิบัติ โดยเรียกมาปรับพฤติกรรม ถ่ายรูป ลงบันทึกประจำวันเก็บไว้ และในส่วนของยานพาหนะที่อนุญาตให้นำเข้ามาในบริเวณพื้นที่สนามหลวง กำหนดให้ 3 ประเภท ได้แก่ รถฉุกเฉิน รถพยาบาล รถของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรถขนาดเล็ก ที่บริการอาหารในพื้นที่ นอกเหนือจากรถ 3 ประเภทนี้ ให้แจ้ง กอร.รส. ล่วงหน้า
       ประธาน ให้ข้อปฏิบัติในการบริการประชาชนโดยถือแนวปฏิบัติแบบพอเพียง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง เช่นการเตรียมภาชนะ มาใส่อาหารเพื่อลดปริมาณขยะรวมทั้งจัดเตรียมอาหารมารับประทานเอง


ธนัชพร/นภาพร / ข่าว
วัฒนา เงินกลม / บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : กอร.รส.)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th