กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
กอปภ.ก. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 6 ม.ค. 2560 )
 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเน้นย้ำจังหวัดระดมสรรพกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงแบ่งมอบพื้นที่และภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา พร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และแผนปฏิบัติการในแต่ละระดับอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำชับให้หน่วยปฏิบัติติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์น้ำจากกรมชลประทาน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา และระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยมิให้ขยายวงกว้างและคลี่คลายโดยเร็วที่สุด
 
นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2559 และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 ทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร ซึ่งนายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน จากการติดตามสถานการณ์ พบว่า ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 5 มกราคม 2560 ภาคใต้มีฝนตกหนักหนาแน่น คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 หลังจากนั้นปริมาณฝนจะลดลง ทำให้สามารถเร่งระบายน้ำ และผลักดันน้ำลงสู่ทะเล คลี่คลายสถานการณ์น้ำได้รวดเร็วขึ้น กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้ ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) เป็นระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่) เพื่อให้การอำนวยการและเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน กอปภ.ก. จึงได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ระดมสรรพกำลัง ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน รถบรรทุกขนาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงแบ่งมอบพื้นที่และภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว พร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน การวางแผนแจกจ่ายถุงยังชีพให้สอดคล้องกับความต้องการและจำนวนผู้ประสบภัยแต่ละครัวเรือนตามวงรอบที่กำหนด รวมถึงวางระบบการติดต่อสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถประสานสั่งการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ที่สำคัญ ให้ยึดแนวทางการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุ และแผนปฏิบัติการในแต่ละระดับอย่างเคร่งครัด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์น้ำ ระดับน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ จากกรมชลประทาน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา และระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัย มิให้ขยายวงกว้างและคลี่คลายโดยเร็วที่สุด ท้ายนี้ ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์อุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode