กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สวทน.จัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 22 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 831 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อที่จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับให้แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมด้วย วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๖ อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมของ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยได้ดำเนินการติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้
              ที่ประชุมมีการแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโน กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการกลไกการควบคุมกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อให้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความครอบคลุมและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อประเทศ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2hd2Kdc
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๒ ธ.ค. ๕๙
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode