กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
F5 เน็ตเวิร์กส์ แต่งตั้ง “วัชระ จิระเจริญสุวรรณ” ผู้จัดการประจำประเทศไทย มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสู่ธุรกิจในยุค Digital Thailand

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 )
 

กรุงเทพ (วันที่ 14 ธันวาคม พ.2559) – บริษัท F5 เน็ตเวิ ร์กส์  (F5 Networks) (NASDAQ: FFIV) ผู้นำ ระดับโลกด้านระบบเครือข่ายเพื่อ การทำงานของแอปพลิเคชั นและระบบรักษาความปลอดภั ยประกาศแต่งตั้ง นายวัชระ จิระเจริญสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเท ศไทย  ซึ่งจะรับผิดชอบการขับเคลื่ อนธุรกิจของ F5 และการวางกลยุ ทธ์การตลาด โดยวัชระขึ้นตรงกับนายวิชาล ซิงห์ รองประธานฝ่ายขายประจำภูมิภาคอา เซียนของ F5 เน็ตเวิร์กส์

นายวิชาล ซิงห์ รองประธานฝ่ายขายประจำภูมิภาคอา เซียนของ F5 เน็ตเวิร์กส์  กล่าวว่า "ความนิยมแพร่หลายของก ารใช้งานแอปพลิเคชันในธุรกิจต่า งๆ ทั่วโลกส่งผลให้ความต้องการโซลู ชั่นด้านการบริการแอปพลิเคชันเติ บโตขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังเร่งผ ลักดันสู่เป้าหมายการเป็น Digit al Thailand เพื่อสร้างสังคมและเศร ษฐกิจดิจิทัลในอีก 20 ปีข้างหน้ า คุณวัชระมีประสบการณ์ยาวนานใน การผลักดันนวัตกรรมและการเปลี่ ยนแปลงที่ดีขึ้นในองค์กรธุรกิจ ผมจึงมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่ าคุณวัชระจะเป็นกำลังสำคัญของ F ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนลูกค้ าและพันธมิตรของเราให้สามารถใช้ งานแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่ อไป”

นายวัชระ กล่าวว่า "องค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์ในปร ะเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเป ลี่ยนแปลง เนื่องจากประเทศไทยเรากำลังสร้า งเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้ว างใจให้ดำรงตำแหน่งในช่วงของการ เชื่อมต่อที่สำคัญนี้รวมทั้งการ บริหารทีมงานของ F5 ในประเทศไทย ให้เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้ วางใจจากลูกค้าโซลูชั่นของ F5 ะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรรวมทั้งขับเคลื่ อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ลมากขึ้น สามารถใช้โซลูชั่นและงานบริ การนำธุรกิจให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงา นและขีดความสามารถในการแข่งขันใ ห้สูงขึ้นอีกด้วย”

นายวัชระเข้าร่วมงานกับ F5 เน็ต เวิร์กส์ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี  ในหลากหลายบทบาทของผู้บริหารที่ พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแว ดวงอุตสาหกรรมไอที ก่อนที่จะร่ว มงานกับ F5 เน็ตเวิร์กส์ นายวัชระ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ ายขายอาวุโสประจำภูมิภาคสำหรั บธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ของบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ โดยรับผิดชอบงานด้านการบริหารจั ดการความสัมพันธ์ลูกค้าในระยะยา วและผลักดันแผนงานและกลยุทธ์การ ทำงานกับลูกค้ารายสำคัญขององค์ กร

          เกี่ยวกับ F5

          F5 (NASDAQ: FFIV) คือผู้ให้บริการโซลูชั่นเพื่อกา รทำงานของแอปพลิเคชันที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ F5 ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถเข้ าถึงการใช้งาน คลาวด์, ดาต้า เซ็นเตอร์, เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระ บบเครือข่าย (SDN) เพื่อส่งมอบแอปพลิเคชั นและการบริการให้เข้าถึงผู้ใช้ งานได้ทุกที่ทุกเวลา โซลูชั่นของF5 สามารถประสานการทำงานกั บระบบไอทีในวงกว้างผ่านเฟรมเวิ ร์กแบบเปิด เพิ่มขยายได้ไม่จำกัดและยังเป็น พันธมิตรที่มีระบบนิเวศน์ทางธุร กิจที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีชั้น นำและผู้จำหน่ายและให้บริการแต่ ละราย  ด้วยการเข้าถึงดังกล่าว F5 จึงช่วยวางรูปแบบโครงสร้างพื้นฐ านที่เหมาะสมกับความต้องการของอ งค์กรมากที่สุด  องค์กรระดับโลก เซอร์วิส โพรวายเดอร์ องค์กรภาครัฐและบริษัทชั้นนำหลา ยแห่งไว้วางใจเลือกใช้บริการของ F5 เพื่อการเข้าถึง คลาวด์  ระบบความปลอดภัยและโมบิลิตี้  ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ F5.com

สามารถติดตามข่าวสารของ F5 พันธมิตร และเทคโนโลยี ได้ทางทวิตเตอร์ @F5NetworksAPJ หรือ LinkedIn และ Facebook

 

# # #

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณพรปวีณ์ กุลมา (ตุ๋ม), คุณอาฑิตยา นาคทอง (ตุ๋ม) บริษัท ออพติมอล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

 

โทรศัพท์ มือถือ 087-589-6319, 088-055-0168 อีเมล์pornpavee @optimal-com.com ; nakthong.am my@gmail.com
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode