กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ชี้แจง ๑๐ ธ.ค. เป็นต้นไปหน่วยงานจะเริ่มเข้าเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล

วันที่ 9 ธ.ค. 2559 )
 
ข่าวที่๓๘๔/๒๕๕๙
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา.. ๑๘.๐๐ น.
 
 "ชี้แจง ๑๐ ธ.ค.เป็นต้นไปหน่วยงานจะเริ่มเข้าเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล"
 
 พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ท่านที่ ๑ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธ.ค.๕๙ เป็นต้นไป หน่วยงานต่างๆที่ได้ลงทะเบียนเป็นเจ้าภาพพิธีการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เริ่มเข้ามาเพื่อร่วมในพิธีสำนักพระราชวัง กำหนดพิธีวันละ ๔ ช่วงเวลาคือ เวลา ๐๗.๐๐,๑๐.๓๐,๑๖.๓๐ และ ๑๙.๐๐ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีเจ้าภาพ ๙ คณะๆละ ๕๐ คน จึงขอชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆที่เข้ามานั้นไม่ได้เป็นการลัดคิวของประชาชนแต่อย่างใด ประชาชนยังคงสามารถเข้ากราบพระบรมศพได้ตามปกติ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ให้ความสำคัญในการดูแลและบริการประชาชนที่มาเข้าคิวกราบพระบรมศพเป็นลำดับแรก
 
 
 
 
 
 
 ญาณี จันทร์กล่ำ./ข่าว
วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : ทีมข่าว กอร.รส.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th