กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มทบ.35 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “เดินตามรอยพ่อ” โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

)
 
ข่าวที่.....375......./2559
วันที่ ......8......... ธันวาคม 2559 เวลา............17.20........น.
 
มทบ.35 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "เดินตามรอยพ่อ” โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว
 
           มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "เดินตามรอยพ่อ” นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
 
           พ.อ. อดิศักดิ์ โพธิ์หิรัญ หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 35 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 35 โดยรอบพื้นที่ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายและสั่งการของกองทัพบก ในการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกองทัพบก ให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ไปสู่กำลังพลภายในหน่วย พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินการและดำรงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงการ "เดินตามรอยเท้าพ่อ” ให้กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายพิชัยดาบหัก มีการจัดแบ่งพื้นที่ชุมชนของหน่วยออกเป็น 4 คุ้ม ประกอบด้วยคุ้มขุนศึก คุ้มร่มโพธิ์ คุ้มภูพลัง และคุ้มนาคา โดยแต่ละคุ้ม จะรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมเพื่อการปลูกฝังกำลังพลและครอบครัว มีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ภายในคุ้มของตนเอง ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า เพาะต้นอ่อนทานตะวัน นำหลักในการพึ่งพาตนเองมาขยายผลเพื่อการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครอบครัว โดยยึดหลักพอเพียง พออยู่ พอกิน
 
           การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 35 ในพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นบ่อเลี้ยงปลา 17 ไร่ แปลงนาสาธิต 3 ไร่ แปลงพืชผักสวนครัว 1 ไร่ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 3 ไร่ และพื้นที่อาคารสำนักงาน 2 ไร่ ซึ่งในระยะแรกได้มีกิจกรรมในการศึกษาเรียนรู้ให้กับกำลังพลของหน่วยและครอบครัว รวมทั้งกลุ่มประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ศึกษาดูงาน 2 กิจกรรมหลัก ด้านการลดต้นทุนการผลิต ในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมถึงการเพาะพันธ์และขยายพันธ์ไม้(พันธุ์กิ่งมะนาว) และกิจกรรมด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเอง ประกอบด้วยการทำนาข้าวอินทรีย์ การปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเลี้ยงกบในบ่อคอนกรีต การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็นต้น
 
ชาณิภา สังฆะรัตน์  / ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บก.
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th