กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้ายุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ สร้างกำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนเก่ง คนดีมีความสุข

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 18:32:08 )
 
ข่าวที่ ๓๗๐ /๒๕๕๙ วั
นที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 18.27 น.
 
กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้ายุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ สร้างกำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข
 
           กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศกำลังคนด้านสุขภาพ ให้ทุกหน่วยงานน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการส่งเสริมค่านิยม MOPH เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข รักและภูมิใจในการทำงาน บรรลุเป้าหมาย "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
          นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการบรรยายพิเศษ นโยบายความเป็นเลิศด้านกำลังคน (People Excellence) การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (National Forum Human Resources for Health 2017 : HR4H Forum 2017) จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ มีความรู้ความเข้าใจนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งนำตัวอย่างรูปแบบการบริหารจัดการกำลังคน แนวทางการขับเคลื่อนดัชนีวัดความสุขเจ้าหน้าที่และค่านิยมองค์กรไปปรับใช้ในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
          ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงาน เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและ ผู้นำเทคโนโลยีสุขภาพไปใช้ รวมทั้งเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพ นอกจากนี้ มอบให้ทุกหน่วยงานน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการส่งเสริมค่านิยม MOPH เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและภูมิใจในการทำงาน บรรลุเป้าหมาย "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” กำหนดตัวชี้วัดในปี 2560 สัดส่วนอัตรากำลังคนระหว่างเขตสุขภาพต่างกันไม่เกินร้อยละ 20 และดัชนีความสุขของคนทำงานและการนำค่านิยมองค์กรไปใช้ร้อยละ 50
 
 
 นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อริวน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th