กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด?” (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 18 พ.ย. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง "รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด?” มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ทั้งนี้ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์
              รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยต่อจากนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีดิจิทัลจะกลายเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สร้างความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสรอ. หรือ EGA มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดันการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้ภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการยกระดับการบริหารจัดการและบริการของภาครัฐสู่ประชาชนรวมถึงพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐให้มีความเท่าเทียมกับระดับมาตรฐานสากล 
              สรอ. ถือเป็นผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แผนพัฒพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย สรอ. ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้อย่างมีเอกภาพ โดยสำหรับการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะแรก หรือแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ได้จัดทำแผนครอบคลุม
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐทั้งหมด ๑๘ ด้าน ซึ่งสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะที่ ๒ ขึ้นต่อเนื่องจากการจัดทำแผนในระยะที่ ๑ โดยเพิ่มความครอบคลุมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐอีก ๘ ด้าน รวมถึงทบทวน ๒ ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะที่ ๑ เพื่อให้ได้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดประชุมในวันนี้ ที่เราจะมารับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มาประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยนี้


ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๘ พ.ย.๕๙
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode