กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ฉลองครบรอบ 25 ปี เมอร์ค ประเทศไทยไม่หยุดยั้งทำเพื่อสังคม

วันที่ 17 พ.ย. 2559 )
 

บริษัท เมอร์ค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจโด ยคำนึงถึงทุกภาคส่วนตั้งแต่คู่ค้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย มาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่จัดตั้งบ ริษัทขึ้นในประเทศไทย จวบจนครบรอบ ปีที่ 25 ในปีนี้ ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว เมอร์ค จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลายภา คส่วนและพนักงานในบริษัทจัดกิจก รรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ างต่อเนื่องในปีนี้


โครงการล่าสุดที่กลุ่มพนักงานขอ งเมอร์คได้เข้าไปมีส่วนร่วมนั้น เป็นกิจกรรม "มาช่วยเต่ากัน! Turtles Need Help… Rescue Turtles”  ซึ่งดำเนินการร่วมกับ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์ น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธาน ชมรมรักษ์เต่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยเหลื อ เต่าและตะพาบน้ำจำนวน 190 ชีวิต จากวัดโพสพผลเจริญ จ.ปทุมธานี ด้วยการล้างทำความสะอาด แช่น้ำเกลือ กำจัดปรสิตภายนอก จากนั้นจึงวัดขนาด-ชั่งน้ำหนัก เพื่อบันทึกข้อมูล แยกเพศ และพันธุ์ เพื่อให้ยาถ่ายพยาธิ ป้อนวิตามินตามขนาดที่เหมาะสม ร่วมถึงการดูแลรักษาในเบื้องต้น ก่อนจะนำไปไว้ในที่พักฟื้นที่เห มาะสมหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นจากเงินส นับสนุนของกิจกรรมวิ่งการกุศล Merck Charity Run : GIVE ME FIVE.... วิ่งเพื่อเต่า ด้วยแนวคิดในการทำประโยชน์ให้กั บสังคมจากหนึ่งในพนั กงานของเมอร์ค ได้จุดประกายให้เกิดเป็น ด้วยความตั้งใจที่อยากช่วยเหลือ ให้เต่าที่มีสภาพความเป็นอยู่ ไม่เหมาะสมกลับคืนสู่ธรรมชาติ และดำรงชีวิตได้ต่อไป โดยร่วมมือกับชมรมรักษ์เต่า และศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กิจกรรมการวิ่งการกุศลนี้ จัดขึ้น ณ สวนลุมพินี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากอย่างล้ นหลามจากบริษัทคู่ค้าและลูกค้าข องบริษัท เมอร์ค ประเทศไทย เช่นเดียวกับความสนใจจากประชาชน ทั่วไปที่ให้ความสำคัญเรื่องการ วิ่งเพื่อสุขภาพและร่วมทำความดี ด้วยความตั้งใจว่ารายได้ จากการรับสมัครหลังหักค่าใช้จ่ ายจะถูกนำไปต่อยอดร่วมบริจาคให้ "โครงการคืนชีวิตเต่าและตะพาบน้ำ สู่ธรรมชาติ” เพื่อช่วยเหลือเต่าและตะพาบน้ำ ที่ถูกปล่อยให้อยู่ในแหล่งน้ำที่ ไม่เหมาะสมได้กลับคืนสู่แหล่ งธรรมชาติตามแนวทางอนุรักษ์สั ตว์เหล่านี้ที่นับวันใกล้จะสู ญพันธุ์


คุณรุ่งรวี เสลานนท์ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายก ารเงิน กล่าวว่า "ขอขอบคุณทุกคนและทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องที่มาร่วมกันทำความดี กับเมอร์ค ตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งร ะดมทุน จนถึงการอภิบาลเต่าและตะพาบน้ำใ ห้มีสุขภาพแข็งแรงจนพร้อมที่จะก ลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติ และแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ มาร่วมดูแลเต่าด้วยกันในวันนี้ แต่ขอให้มั่นใจได้ว่า รายได้จากการวิ่งการกุศลที่ผ่าน มาได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์สู่สังค มอย่างแท้จริงผ่านแรงกายและใจขอ งพนักงานของเรา” จากเสียงของพนักงานเมอร์คที่กลา ยมาเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ รับความร่วมมือจากคนทั้งในบริษั ทฯ บริษัทคู่ค้า ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จต ามจุดมุ่งหมาย และเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เ ห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมสาม ารถเกิดขึ้นได้จากทุกคน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาค ตได้ต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม: https://goo.gl/uxGtNN  และ https://goo.gl/qWHbLG


เกี่ยวกับเมอร์ค ประเทศไทย


บริษัท เมอร์ค จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำ สำหรับสินค้าด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Healthcare) ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่ งมีชีวิต (Life Science) ผลิตภัณฑ์ วัสดุ และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (Performance Materials) ให้กับโรงพยาบาล สถาบัน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย การดำเนินธุรกิจหลักของ เมอร์ค ประเทศไทย คือการทำการตลาดสินค้ากลุ่มผลิต ภัณฑ์ ที่ผลิตโดยบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ และบริษัทในสังกัด บริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ในรูปแบบกิจการร่วมการค้าระหว่า ง บริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ และ บริษัท บี กริมม์ (ประเทศไทย)
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode