กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Banco Bradesco ประกาศผลประกอบการ 3 ไตรมาสแรกประจำปี 2559

วันที่ 11 พ.ย. 2559 )
 
เซาเปาโล--11 พ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          Bradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD) ได้รายงานผลประกอบการรายการหลักๆ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 โดยเน้นที่การผนวกรวมกับข้อมูลของ HSBC Bank Brasil S.A. และธุรกิจในเครือ (HSBC Brasil) นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

          1. รายได้สุทธิที่มีการปรับ (Adjusted Net Income) (1) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 1.2736 หมื่นล้านเรียลบราซิล (ลดลง 4.3% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีรายได้สุทธิที่มีการปรับอยู่ที่ 1.3311 หมื่นล้านเรียลบราซิล) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 3.13 เรียลบราซิล และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (2) ที่ 17.6% (2)

          2. เมื่อแยกตามแหล่งที่มาของรายได้แล้ว รายได้สุทธิที่มีการปรับนั้นแยกได้เป็น 8.690 พันล้านเรียลบราซิลจากกิจกรรมทางการเงิน คิดเป็นสัดส่วน 68.2% จากทั้งหมด และอีก 4.046 พันล้านเรียลบราซิลจากธุรกิจประกันภัย แผนเงินบำนาญ และตราสารหนี้สำหรับการระดมทุน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 31.8% จากทั้งหมด

          3. ณ เดือนกันยายน 2559 ทาง Bradesco มีขนาดมูลค่ากิจการในตลาดอยู่ที่ 1.60472 แสนล้านเรียลบราซิล (3) เพิ่มขึ้น 41.6% จากเดือนกันยายน 2558

          4. มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ณ เดือนกันยายน 2559 อยู่ที่ 1.270 ล้านล้านเรียลบราซิล (ในจำนวนนี้มาจากการควบรวมกิจการกับ HSBC Brasil เป็นมูลค่า 1.612 แสนล้านเรียลบราซิล) เพิ่มขึ้น 20.9% จากเดือนกันยายน 2558 โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยที่ 1.5%

          5. ณ เดือนกันยายน 2559 โครงสร้างเงินให้สินเชื่อ (Expanded Loan Portfolio) (4) มีมูลค่าแตะ 5.21771 แสนล้านเรียลบราซิล (7.98 หมื่นล้านเรียลบราซิลจากการควบรวมกับ HSBC Brasil) เพิ่มขึ้น 10.0% จากระดัยเดือนกันยายน 2558 ขณะที่ธุรกิจลูกค้ารายย่อยมูลค่า 1.71067 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 17.8% จากเดือนกันยายน 2558) และธุรกิจลูกค้าองค์กรมูลค่า 3.50704 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 6.5% จากเดือนกันยายน 2558)

          6. มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 1.866 ล้านล้านเรียลบราซิล (2.076 แสนล้านเรียลบราซิลจากการควบรวมกับ HSBC Brasil) เพิ่มขึ้น 28.4% จากเดือนกันยายน 2558

          7. อัตราส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Equity) มีมูลค่า 9.8550 หมื่นล้านเรียลบราซิล ณ เดือนกันยายน 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้น 14.3% จากเดือนกันยายน 2558 โดยมีอัตราส่วนตามหลักเกณฑ์ Basel III เมื่อคำนวณตามเงื่อนไข Prudential Conglomerate อยู่ที่ 15.3% (5) ในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งในจำนวนนี้เป็น Tier I Capital ทั้งสิ้น 11.9% (5)

          8. ธนาคารได้มอบผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5.184 พันล้านเรียลบราซิล ในรูปแบบของผลประโยชน์ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณมาจากผลกำไรที่ได้รับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 โดยแยกเป็น 1.867 พันล้านเรียลบราซิลในรูปแบบของผลตอบแทนรายเดือนและสื่อกลาง ขณะที่อีก 3.317 พันล้านเรียลบราซิลในรูปแบบของรายการพิเศษ ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 8 มีนาคม 2560

          9. ส่วนที่ก่อดอกเบี้ยจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) อยู่ที่ 4.6316 หมื่นล้านเรียลบราซิล (2.423 พันล้านเรียลบราซิลจากการควบรวมกิจการกับ HSBC Brasil) เพิ่มขึ้น 14.7% จากช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558

          10. อัตราส่วนการค้างชำระ (Delinquency Ratio) ระยะเวลา 90 วันอยู่ที่ 5.4% ในเดือนกันยายน 2559 (เมื่อเทียบกับ 3.8% ในเดือนกันยายน 2558) หากไม่คำนวณรวมการควบรวมกิจการกับ HSBC Brasil แล้ว อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 5.2%

          11. อัตราส่วนประสิทธิภาพ (ER) ในการดำเนินงาน (6) ณ เดือนกันยายน 2559 อยู่ที่ 38.2% (เมื่อเทียบกับ 37.9% ในเดือนกันยายน 2558) ขณะที่อัตราส่วน "หลังปรับตามปัจจัยเสี่ยง" อยู่ที่ 49.9% (เมื่อเทียบกับ 46.6% ในเดือนกันยายน 2558) หากไม่คำนวณรวมผลกระทบการควบรวมกิจการกับ HSBC Brasil แล้ว อัตราส่วนเหล่านี้อยู่ที่ 37.6% และ 48.8% ตามลำดับ

          12. ค่าเบี้ยประกันภัย การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้จากพันธบัตรเพื่อการออมเงิน มียอดรวมทั้งสิ้น  5.0172 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (711 ล้านเรียลบราซิล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบรวม HSBC Brasil) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เงินทุนสำรองทางเทคนิคอยู่ที่ 2.13608 แสนล้านเรียล เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับยอดดุลในเดือนกันยายน 2558

          13. การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมแตะที่ 4.514 พันล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ้น 11.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          14. ภาษีและเงินจ่ายสมทบหรือตามข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงสวัสดิการสังคม แตะที่ 2.3363 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรก โดยแยกเป็น 8.876 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม และ 1.4487 หมื่นล้านเรียลบราซิล (1.449 พันล้านเรียลบราซิลที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม HSBC Brasil) ซึ่งคำนวณจากกิจกรรมต่างๆที่พัฒนาโดย Bradesco Organization เทียบเท่ากับ 113.7% ของรายได้สุทธิภายหลังการปรับปรุง[1]

          15. Bradesco มีเครือข่ายการให้บริการลูกค้าที่กว้างขวางในบราซิล โดยมีสาขา 5,337 แห่ง และจุดบริการลูกค้า (PA) 3,902 จุด ลูกค้าของ Bradesco สามารถใช้บริการจากตู้เอทีเอ็มจำนวน 1,049 ตู้ที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่ทำการของบริษัท (PAE) จุดบริการลูกค้า Expresso ของ Bradesco 39,885 จุด เอทีเอ็มของ Bradesco 34,230 ตู้ และ เครือข่ายเอทีเอ็มของ Banco24Horas 19,584 ตู้

          16. เงินเดือน บวกเงินเพิ่มและผลประโยชน์ทั้งหมดอยู่ที่ 1.1084 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีการให้สวัสดิการสังคมแก่พนักงานขององค์กร Bradesco ทั้ง 109,922 คน รวมทั้งผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะแตะที่ 2.649 พันล้านเรียลบราซิล ในขณะที่การลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการพัฒนา อยู่ที่ 117.049 ล้านเรียลบราซิล

          17. ในเดือนกันยายน 2559 Bradesco ได้รับการคัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนี  Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ในผลิตภัณฑ์ตลาดเกิดใหม่ที่ยั่งยืนของดาวโจนส์

          18. ในเดือนตุลาคม 2559 Bradesco Seguros S.A. ("Bradesco Seguros") และ Swiss Re Corporate Solutions Ltd. ("Swiss Re Corso") ได้ลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจซึ่ง (i) Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A ("Swiss Re Corporate Solutions Brasil") จะเข้าซื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุบัติเหตุและการขนส่ง ("ประกันความเสี่ยงขนาดใหญ่") ของ Bradesco Seguro ซึ่งจะทำให้บริษัทเป็นบริษัทเพียงรายเดียวที่สามารถเข้าถึงลูกค้าของ Bradesco เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำตลาดจากประกันความเสี่ยงขนาดใหญ่ และ (ii) Bradesco Seguros จะเข้าถือหุ้น 40% ใน Swiss Re Corporate Solutions Brasil ในขณะที่อีก 60% จะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ Swiss Re Corso การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและตามเงื่อนไขอื่นๆในสัญญาที่ปกติจะนำมาใช้ในการทำธุรกรรมประเภทนี้

          19. เมื่อเดือนตุลาคม 2559 การแยกบริษัท HSBC Brasil ในบางส่วนได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสามัญนัดพิเศษ ผ่านทางการซื้อทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทโดยบริษัทที่อยู่ในเครือขององค์กร ซึ่งช่วยให้สามารถเดินหน้ารวมการดำเนินงานและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันได้ ส่งผลให้มีการแทนที่แบรนด์ HSBC ในเครือข่ายการให้บริการของบริษัท ซึ่งปัจจุบันคือแบรนด์ Bradesco ดังนั้น Bradesco จึงเริมดำเนินงานด้วยแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่ง (สาขา เอทีเอ็ม และระบบ) เพื่อให้ลูกค้าทั้งหมดเข้าใช้งานได้ นับจากนี้ไป ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รวมเข้าไว้ด้วยกันของ Bradesco แก่ลูกค้าของ HSBC Brasil เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายมากกว่า

          20. ในเดือนพฤศจิกายน 2559 Bacen ได้รับอนุญาตให้ระดมทุนผ่านการออกตั๋วเงินเป็นจำนวน 5.0 พันล้านเรียลบราซิล เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการออกทุน Tier 1 ที่อิงหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน CMN Resolution No. 4,192/13

          21. รางวัลและการยอมรับที่สำคัญๆในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้:

          - ติดหนึ่งใน "150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil" ("บริษัท 150 แห่งที่น่าทำงานมากที่สุดในบราซิล) เป็นครั้งที่ 17 ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยนิตยสาร ?poca และสถาบัน Great Place to Work Institute
          - Bradesco คว้ารางวัล "Latinoamerica Verde" สาขา "การเงินยั่งยืน" จากผลงาน "Financial Inclusion and Sustainable Development in the Amazon" (Latin American Development Bank – CAF) เป็นครั้งแรก
          - คว้ารางวัลชนะเลิศ "Market Capitalization" ท่ามกลางธนาคารหลายแห่งในบราซิล (Economatica)
          - การยอมรับในด้านธุรกิจที่มีผลกำไรและมอบเงินปันผลที่ดีที่สุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในละตินอเมริกาและสหรัฐ (เลือกผลตอบแทนเป็นหุ้น) ในภาคธนาคาร และขึ้นแท่นผู้นำหากพิจารณาตามเงินปันผล

          Bradesco Organization มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรากำหนดแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ด้วยมุมมองการรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนที่ดีที่สุดขององค์กร พร้อมพิจารณาบริบทและศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่าที่แบ่งปันร่วมกันในระยะยาว เพื่อตอกย้ำจุดยืนดังกล่าว เราได้ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในโครงการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเช่น Global Compact, The Equator Principles, CDP, Principles for Responsible Investment (PRI), GHG Protocol Program และ Empresas pelo Clima (EPC - Business for the Climate Platform) โครงสร้างการบริหารงานของเราประกอบไปด้วยคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability committee) ที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารในการสร้างแนวทางและการดำเนินงานในองค์กรในงานประเภทนี้ และยังมีคณะกรรมการที่มาจากหลายแผนกที่ทำหน้าที่ในการประสานงานเรื่องการนำแผนยุทธศาสตร์มาบังคับใช้ ความยอดเยี่ยมในการบริหารธุรกิจสามารถวัดได้จากดัชนีชี้วัดความยั่งยืน เช่น ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หรือ "ตลาดเกิดใหม่" ประจำตลาดหุ้นนิวยอร์ก, ดัชนีความยั่งยืนของบริษัท (ISE), และดัชนี Carbon Efficient Index (ICO2) ทั้งของ BM และ FBOVESPA

          Fundacao Bradesco ได้เปิดโรงเรียนกว่า 40 แห่งทั่วบราซิล พร้อมโครงการทางด้านสังคมและการศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่เมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2559 ทางบริษัทได้ทุ่มงบประมาณกว่า 593.360 ล้านเรียลบราซิล เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน 101,566 คนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนของทางธนาคารในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง) การศึกษาสำหรับเยาวชน การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ และอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและรายได้ นอกเหนือจากการเรียนฟรีในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 43,000 คน ยังจะได้รับเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน รวมถึงสิทธิด้านสุขภาพและทันตกรรมอีกด้วย สำหรับระบบการเรียนการสอนทางไกล (EaD) นั้น มีนักเรียนประมาณ 550,000 คนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ผ่านช่องทางอีเลิร์นนิ่ง "Escola Virtual" (โรงเรียนเสมือนจริง) โดยนักเรียนเหล่านี้จะเลือกเรียนอย่างน้อยหนึ่งในหลายหลักสูตรที่เสนอไว้ในตารางเรียน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอีก 21,490 คน ที่จะได้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (CDIs) ที่มีชื่อว่า Educa+A??o Program และจากหลักสูตรเทคโนโลยี (Educar e Aprender – การศึกษาและการเรียนรู้)

          ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินสามารถดูได้ที่เว็บนักลงทุนสัมพันธ์บนของ Bradesco ที่ bradesco.com.br/ir

          (1) เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ตามที่อธิบายไว้ในหน้า 8 ของรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินฉบับนี้; (2) ความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ยต่อปีในไตรมาสแรกของปี 2559 ถูกคำนวณบนพื้นฐานเชิงเส้น (อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 18% ตามเกณฑ์คำนวณก่อนหน้านี้) และยังไม่รวมผลกระทบจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด (3) จำนวนหุ้น (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) คูณราคาปิดตลาดของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในวันทำการซื้อขายสุดท้ายของช่วงดังกล่าว; (4) รวมถึงเงินค้ำประกัน, เลตเตอร์ออฟเครดิต เงินสำรองล่วงหน้าให้ลูกหนี้บัตรเครดิต, สัญญาผูกมัดร่วมในการโอนสินเชื่อ (กองทุนที่มีลูกหนี้ค้ำประกันและลูกหนี้ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกัน), สัญญาผูกมัดร่วมในการโอนสินเชื่อในพื้นที่ชนบทและการดำเนินงานที่ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ สินทรัพย์เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย หุ้นกู้และสัญญาใช้เงิน; (5) ในเดือนกันยายน 2559 ธนาคารได้พิจารณานำตราสารหนี้ด้อยสิทธิซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารกลาง เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Tier I Capital ในเดือนพฤศจิกายน 2559 และ (6) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

          ติดต่อตัวแทนของ Banco Bradesco:

          Ivani Benazzi de Andrade
          โทร. +011-55-11-2194-0924
          อีเมล: ivani.andrade@bradesco.com.br 

          หรือ
          Carlos Tsuyoshi Yamashita
          โทร. +011-55-11-2194-0920
          อีเมล: carlos.yamashita@bradesco.com.brเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode