กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงแรงงานจัดโครงการ “แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 พ.ย. 2559 )
 
ข่าวที่ ๒๐๘ /๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 14.40 น.
 
กระทรวงแรงงานจัดโครงการ "แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 
                              กระทรวงแรงงานจัดโครงการ "แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง รวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๘๙ รูป ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 
                               นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอกศิริชัย ดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ "แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กำหนดจัดพิธีอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป เพื่ออุทิศพระราชกุศลน้อมเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และ ข้าราชการกระทรวงแรงงาน รวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๘๙ รูป แบ่งเป็น นายจ้าง ผู้บริหารเอกชน ๓๐ คน ลูกจ้าง ผู้นำสหภาพแรงงาน ๓๐ คน ข้าราชการทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงาน ๒๙ คน ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร จากนั้นจะไปปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดลาสิกขาในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
                                นอกจากผู้อุปสมบทจะได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว ยังจะได้ศึกษา พระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ นายจ้าง ลูกจ้าง ที่สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทอนุเคราะห์ปัจจัยเป็นค่าอัฐบริขารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รูปละ ๘,๙๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และจะมีการเข้าท่องคำขอบวช (ฝึกขานนาค) ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์
๐ ๒๒๔๖ ๘๘๒๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภายในวันและเวลาราชการ
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน/บรรณาธิการข่าว
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th