กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานรวมศาสนิกชนสัมพันธ์ ในวาระครบ ๕๐ วันแห่งการสวรรคต

วันที่ 10 พ.ย. 2559 16:23:35 )
 
ข่าวที่ ๒๐๓ /๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๑๐ น.

กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานรวมศาสนิกชนสัมพันธ์ ในวาระครบ ๕๐ วันแห่งการสวรรคต

 
     กระทรวงวัฒนธรรมประชุมศาสนิกชนสัมพันธ์ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และซิกซ์ ขอความร่วมมือรวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือและบันทึกเป็นจดหมายเหตุ
     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม ศาสนิกสัมพันธ์ โดยมีดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูง และผู้นำ 5 ศาสนาได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแผนดำเนินงานการจัดพิธีทางศาสนาของแต่ละศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพุทธมามกะและ องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนา และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีกรรมแต่ละศาสนาทั่วประเทศ มีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในสถานที่ต่าง ๆ
     กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอให้ผู้นำศาสนาช่วยรวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่ทรงมีต่อ แต่ละศาสนาช่วยกันรวบรวมภาพเหตุการณ์ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท และในโอกาสที่เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมและปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆเช่น งานเมาลิดกลางของศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ทรงมีพะราชดำรัสในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น พอล ที่ ๒ เข้าเฝ้าฯในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๒๗ ศาสนาซิกซ์ทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จ ฯ เป็นประธานงานฉลองครบรอบ ๕๐๐ ปี แห่งศาสนาซิกซ์เมื่อปี ๒๕๑๒ เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือและบันทึก เป็นจดหมายเหตุ
     นอกจากนั้น กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานรวมศาสนิกสัมพันธ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระครบ ๕๐ วันแห่งการสวรรคตที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยขอให้ ผู้นำทุกศาสนารายงานการจัดพิธีทางศาสนามาที่กรมการศาสนาเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ สำนักหอจดหมายเหตุดำเนินการบันทึกภาพเหตุการณ์ด้วย
 
 
นิยะดา/ข่าว
วัฒนา/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th