กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สธ. พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 พ.ย. 2559 16:20:42 )
 
ข่าวที่ ๒๐๒ /๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๕ น.
 

สธ. พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
     กระทรวงสาธารณสุขน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางปฏิบัติพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ร่มรื่น สะอาดและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของชุมชนในพื้นที่
     วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งให้มีศักยภาพสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และในปี ๒๕๕๐ ได้พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนจำนวน ๑๐ แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
     ทั้งนี้ การพัฒนาในทศวรรษที่ ๒ ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ได้ตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลทั้ง ๑๐ แห่ง ให้มีอัตลักษณ์เดียวกัน คือ "เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล” มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ ๑. น้อมนำ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย การจัดระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคน และระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม ๓. ออกแบบสถาปัตยกรรมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ร่มรื่น สะอาด เพื่อบริการแก่ประชาชน และ ๔. พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลฯ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของชุมชนในพื้นที่และมูลนิธิของโรงพยาบาลฯ
     สำหรับโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.หนองบัวลำภู เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง ดูแลประชาชนประมาณ ๓๗,๐๐๐ คน ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย ๒๐๐ คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย ๒๖๐ คนต่อเดือน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๖๐ คนต่อวัน ทั้งนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่สามารถผ่าตัดตาต้อกระจกได้ และเป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ ๘ รับผิดชอบ ๓ อำเภอของจังหวัด และจังหวัดเลย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้ได้รับการผ่าตัดเฉลี่ย ๘๐๐ คนต่อปีทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐ แห่ง ได้แก่ รพ.พนมดงรักษ์ จ.สุรินทร์ รพ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ รพ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู รพ.เขาชะเมา จ.ระยอง รพ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา รพ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี รพ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รพ.วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี และรพ.หาดสำราญ จ.ตรัง
 
นิยะดา/ข่าว
 อริวน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th