กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาดไทยผุดไอเดียปลูกสำนึกเด็กและเยาวชนสามัคคีปรองดอง สั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนภายใต้หลักการ “3 ร่วม 3 สร้าง”

วันที่ 10 พ.ย. 2559 16:10:25 )
 
ข่าวที่ ๒๐๑ /๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.
 

มหาดไทยผุดไอเดียปลูกสำนึกเด็กและเยาวชนสามัคคีปรองดอง สั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนภายใต้หลักการ "3 ร่วม 3 สร้าง”

     นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานตามนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำ "โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี 2560” ขึ้น มุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในพื้นที่ของตนเอง ปลูกฝังสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนอยู่ในจิตใจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า ๙,๑๔๘ คนทั่วประเทศ ดำเนินการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
     กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้หลัก "๓ ร่วม ๓ สร้าง” คือ ๑."ร่วมกันพูดคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ "สร้างสามัคคี” ๒. "ร่วมกันคิด” ระดมสมองเพื่อ "สร้างพลัง” ปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ และ ๓."ร่วมกันทำ” เพื่อ "สร้างสังคมปรองดอง” เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการศึกษาดูงานตลอด ๕ วัน มีการบรรยายความรู้ทางวิชาการปูพื้นฐานความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หลักการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องโครงการพระราชดำริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ เพื่อให้นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและผสมผสานการเรียนรู้เพื่อจุดประกายความคิดให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีการเปิดเวทีอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเด็กและเยาวชนในหัวข้อ "การพัฒนาประเทศไทย ด้วยใจปรองดองของเยาวชน” ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิด เชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมที่จะปลูกฝังความรักความสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองในระดับพื้นที่และการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป นิยะดา/ข่าว อรวิน/บรรณาธิการข่าว (ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th