กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เร่งดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ของคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 7 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1062 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ณ ห้องประชุม ๒๑๑บี ชั้น ๒ กรมประชาสัมพันธ์
              ที่ประชุมได้มีการเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สํานักข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้เร่งรัดดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามวาระการประชุมที่ คตน. ได้เร่งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการ อาทิ ประเด็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ประเด็นการช่วยเหลื่อเกษตรกร ด้านปัญหาภัยแล้ง ประเด็น Thailand ๔.๐ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ได้แก่ รถไฟ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ และร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและจีน และโครงการซื้อขบวนรถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) การประชาสัมพันธ์แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกและการบริหารจัดการน้ํา ในเรื่องของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) งานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประเด็นโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การจัดเดินเรือเพื่อการคมนาคม ท่องเที่ยวและเชิงพาณิชย์ในแม่น้ําลําคลอง การบริหารจัดการน้ําในส่วนของการบริหารจัดการน้ําฤดูฝน และฤดูแล้ง ทั้งน้ําอุปโภคและน้ําบริโภค การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการสร้างการรับรู้ เรื่องโครงข่ายระบบรางให้ประชาชนเข้าใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงคมนาคม 
              ในการนี้ หน่วยสื่อในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลโดยเร็ว กรมประชาสัมพันธ์ได้เร่งดําเนินการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการสร้างโครงข่ายระบบรางของรัฐบาล ประกอบด้วย รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟ

ศสช./ภาพ,ข่าว
๗ พ.ย. ๕๙
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode