กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพระมหาราชวัง

วันที่ 31 ต.ค. 2559 20:55:21 )
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่า ในการประชุมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 กรมการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเตรียมการรองรับและการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเยี่ยมชมพระมหาราชวังในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการทัวร์สามารถ รับ- ส่ง นักท่องเที่ยวต่างชาติ 3 ทางเลือก
   1.1 มาทางรถ จอดส่ง-รับ ที่ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์
   1.2 มาทางรถ จอดส่ง ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ และกลับทางเรือที่ ท่าช้าง
   1.3 มาทางเรือ จอดส่งและรับ โดยลงเรือที่เอเชียทีค (เรือจุได้ 400 คน) มาขึ้นที่ท่ามหาราช นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคนละ 130 บาท 
   1.4 เตรียมตำรวจท่องเที่ยว ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ วันละ 6 คน ประจำอยู่ ณ ป้อมยามกระจกสีขาว และเต็นท์ช่วยเหลือ เยื้องบริเวณหน้าประตูวิเศษไชยศรี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีพลัดหลงจากกรุ๊ปทัวร์ 
   1.5 กรมการท่องเที่ยวร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดทำป้ายเพื่อบอกจุดรับ-จุดส่ง เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งกรมเจ้าท่าจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้ง 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าช้าง ท่ามหาราช และท่าเอเชียทีค 
   1.6 รถบัสที่ส่งเสร็จแล้วให้ขับไปจอดที่บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 , บริเวณสายใต้เก่า , บริเวณวัดดุสิต และบริเวณร้านอาหารของเอกชน เป็นต้น โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหนังสือถึงบริษัทขนส่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ที่จอดรถด้วย * สำหรับรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่มีขนาดเล็ก รถส่วนบุคคล หรือคนไทยที่มาร่วมงานถวายบังคมพระบรมศพ ให้จอดส่ง-รับได้ที่สะพานช้างโรงสี สะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม หน้ากระทรวงมหาดไทย
 
2. จุดประตูเข้าออก
   2.1 นักท่องเที่ยว กำหนดเวลาเปิด-ปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. เข้าและออกทางประตูวิเศษไชยศรี (เข้าออกทางเดียวกัน)
   2.2 คนไทย กำหนดเวลาเปิด-ปิด ให้กลุ่มคนไทยที่เข้าถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น. เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี สำหรับประตูออก ให้ใช้ประตูวิมานเทเวศน์ และประตูเทวาภิรมย์
 
3. การอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 
4. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมประจำที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องศูนย์ข้อมูล ททท. บริเวณชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วยผู้แทน 5 หน่วยงาน (หน่วยงานละ 1 คน) ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ,ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ,ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ,ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเทียว มีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร แก้ไขปัญหา รับรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คือ 0 2283 1555
 
5. ประเด็นอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ
   5.1 ขอให้ ATTA แจ้งข้อมูลล่วงหน้าว่า ในแต่ละวันจะมีรถนักท่องเที่ยวเข้ามา เยี่ยมชมวัดพระแก้วจำนวนเท่าใด มาจากประเทศไหน หรือบริษัททัวร์ชื่ออะไร จำนวนเท่าใด และชื่อของมัคคุเทศก์ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
   5.2 ให้นักท่องเที่ยวเขียนชื่อบริษัททัวร์ ไกด์พร้อมเบอร์โทร เพื่อใช้ในกรณีพลัดหลง
   5.3 ขอให้บริษัททัวร์จัดสลับเวลาการเข้าเยี่ยมชมวัดพระแก้วเพื่อลดความแออัด
   5.4 กำชับให้นักท่องเที่ยว ไม่พกสัมภาระที่มากเกินไป ของมีคม เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ต่อการตรวจค้น
   5.5 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะนี้ทางสำนักพระราชวังยังไม่อนุญาตให้เข้าเพื่อเคารพพระบรมศพ

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th