กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” และรัชกาลที่ ๙ เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”

วันที่ 27 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 563 คน)

ข่าวที่ 111 /๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 17.52 น.
 
รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๕ เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” และรัชกาลที่ ๙ เป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”
 
       พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบพระราชทานพระบรม ราชานุญาต คือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” เนื่องด้วยรัชกาลที่ ๕ ทรงริเริ่มปฏิรูปแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวที่ส่งผลและเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนานัปการทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ๑. ทรงยกเลิกกรมนาแล้วโปรดจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการ ๒. ทรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในการทำนา การเพิ่มผลผลิตข้าว และทรงนำเครื่องจักรไถนามาทดลองใช้ ๓. ทรงเลิกทาสส่งผลให้เพิ่มแรงงานในการผลิตข้าวเป็นแบบอย่างเกษตรกรสมัยใหม่ ๔. ทรงพัฒนาคุณภาพข้าวไทย ด้วยการแสวงหาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ๕. ทรงสนับสนุนการค้าข้าวโดยริเริ่มการขนส่งทางรถไฟและกิจการไปรษณีย์โทรเลข และ ๖. ทรงวางรากฐานการพัฒนาข้าวไทย โปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการ
     พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรี ยังได้มีมติเห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” เนื่องด้วยทรงมีพระราชดำรัสต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าวหลายด้าน อีกทั้งมีพระราชดำริและทรงดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าว การทดลองและวิจัยโครงการส่วนพระองค์ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงสนับสนุนงานวิจัยข้าว ทรงมุ่งเน้นทุ่มเทกำลังพระวรกายและทรงพระราชวิริยะอุตสาหะในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแก่พสกนิกรชาวไทย ได้แก่ ๑. ทรงสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกร ด้วยการฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ๒. ทรงสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำเนิดธนาคารข้าว ๓. ทรงให้ความสำคัญด้านการเพิ่มปริมาณคุณภาพข้าว ๔. ทรงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนอาชีพให้เกษตรกร ๕. ทรงพระราชทานแนวทางวิจัยและพัฒนาข้าวในโอกาสต่าง ๆ ๖. ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าวทั้งในและต่างประเทศ และ ๗. ทรงพระราชทานเงินสนับสนุนงานวิจัยด้านข้าวผ่านสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นประจำทุกปี
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th