กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
สรุปการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ครั้งที่ 10 / 2559

วันที่ 27 ต.ค. 2559 15:42:22 (จำนวนคนอ่าน 450 คน)
 
                                                   ข่าวที่ ๑๑๐ / ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๒๕ น.
 
          สรุปการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๙ การประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมฯ โดยมี พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพที่ ๑ (ท่านที่๓) เป็นประธานการประชุมฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
         การบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามเป็นจำนวนมาก กองอำนวยการร่วมฯ ได้เปิดสายด่วน ๑๘๙๙ เพื่อให้บริการกับประชาชน สำหรับการเดินทางมาลงนามแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ กทม. ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางโดยหากนำเด็กเล็กมาด้วย ขอให้ผู้ปกครองติดป้ายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดตัวเด็กไว้ด้วย เพื่อป้องกันกรณีเด็กพลัดหลงกับผู้ปกครอง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กพลัดหลงกับผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก
        ส่วนผู้ที่เดินทางมาลงนามแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ จากต่างจังหวัดทั้งแบบส่วนตัว หรือหมู่คณะ สามารถติดต่อที่พักได้ที่กองอำนวยการของ กทม. บริเวณสนามหลวง โดยได้จัดที่พักไว้บริการ ๒ จุด คือ บ้านอุ่นใจ ศูนย์กีฬาเวศน์ ๑ (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้เปิดบริการอีกหนึ่งจุด คือ ที่สนามม้านางเลิ้ง ตลอดจนขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ เช่น รถโดยสารประจำทาง เรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฝาก เป็นต้นซึ่งขณะนี้ กทม. ได้เพิ่มการบริการการขนส่ง ทางน้ำ โดยจัดเรือตรวจการ รับ – ส่ง ประชาชนที่จะเข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ ณ ท่าเรือข้ามฟากจากวัดกัลยาณมิตร – ท่าช้าง
        นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For Dad แจ้งว่า ยังขาดแคลนสิ่งของจำนวนมาก อาทิ ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย มันสำปะหลัง เพื่อลดปริมาณขยะที่กระทบต่อมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สนใจร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ ๐๒-๖๑๓๓๙๒๘ หรือ ๐๙๕- ๔๗๙๗๐๓๔ ​
       ด้านการอำนวยความสะดวกอื่นๆ ขณะนี้ กอร.รส.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ จัดเตรียมรถเข็นสำหรับผู้พิการ (Wheel Chair) ๒๕๓ คัน สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งรถเข็นสำหรับเด็ก ๕๐ คน ไว้บริการ แก่ผู้ที่ประสงค์จะมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ และกทม. ร่วมกับ SCG เตรียมติดตั้งห้องสุขาแบบน๊อคดาวน์ (Knock down) รอบท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนจำนวนมาก ที่จะเดินทางเข้ามาลงนามแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ​
 
                                                                      ญาณี จันทร์กล่ำ /ข่าว
                                                                      วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/บรรณาธิการข่าว
 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th