กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาชนลดปริมาณขยะขยะที่ท้องสนามหลวง

วันที่ 23 ต.ค. 2559 16:36:43 (จำนวนคนอ่าน 433 คน)


ข่าวที่ ๘๒ /๒๕๕๙
วันที่ 23 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 14.15 น.

ขอความร่วมมือประชาชนลดปริมาณขยะที่ท้องสนามหลวง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากกรุงเทพมหานคร ว่า ขอความร่วมมือประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ ช่วยกันลดปริมาณการทิ้งขยะ เนื่องด้วยมีประชาชนเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประมาณ ๑๙๐ ตัน/วัน เพิ่มขึ้นเป็น ๓๖๕ ตัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓ ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการขยะอย่างมาก
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้วางแผนรองรับปัญหาด้านการจัดการขยะ เพิ่มเขตสนับสนุนจากเดิม ๓๘ เขต เพิ่มเป็น ๔๒ เขต แบ่งพื้นที่รับผิดชอบบริเวณท้องสนามหลวงเป็น ๔ โซน เปลี่ยนขนาดของรถเก็บขยะเพิ่มจาก ๒ ตัน เป็น ๕ ตัน เพิ่มรถสุขาเคลื่อนที่จาก ๓๐ คัน เป็น ๔๙ คัน กระจายไปตามจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณ และเพิ่มรถสุขาสำหรับผู้พิการ จำนวน ๒ คัน เพิ่มรอบการจัดเก็บดอกไม้ที่ประชาชนนำมาถวาย เป็น ๖ รอบ/วัน ณ จุดวางดอกไม้บริเวณกำแพง โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๐๕.๓๐ น. ของทุกวัน
กรุงเทพมหานครจะนำดอกไม้ที่ประชาชนนำมาแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปตกแต่งที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณท้องสนามหลวงและสวนสราญรมย์

ดนัย ไพรวัลย์ / ข่าว
นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล / บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th