กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 14 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1080 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สถาบันการประชาสัมพันธ์จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ประจําปี๒๕๕๙ โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิจารณาหลักสูตรต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ดําเนินการโดยสถาบันการประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
              ที่ประชุมได้รับทราบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และการใช้ทรัพยากรระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการรายงานผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจําปี๒๕๕๙ จํานวน ๒๙ หลักสูตร ๓๗ รุ่น นอกจากนี้ทางสถาบันการประชาสัมพันธ์ ได้จัดหลักสูตรใหม่เพื่อเตรียมดําเนินการในปี๒๕๖๐ จํานวน ๖ หลักสูตร เป็นการขอรับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ๓ หลักสูตรหลัก ประกอบด้วย หลักสูตรกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล กล่าวว่า เป็นหลักสูตรที่คลาสสิคและดีมาก มีการจัดอบรมมาแล้ว ๑๐ รุ่น และได้เสนอแนะว่า ควรตั้งชื่อเป็น Smart & Strategic PR Management 
              หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ Media Relations มีกลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เป็นอีกหลักสูตรที่มีการดําเนินการมาอย่างยาวนาน หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รองศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ให้ข้อสังเกต ต้องมีการปรับปรุงโครงการนี้เนื่องจากมีการวางหลักสูตรมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๕๖ ปีจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน วิพากษ์หลักสูตร
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะสามารถทําให้การดําเนินการในปี๒๕๖๐ เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว กล่าวว่า ทั้ง ๓ หลักสูตรดังกล่าวต้องตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยปัจจุบันและอาจจะมีหลักสูตรอื่นๆที่จะต้องวิพากษ์โดยเป็นการคิดนอกกรอบนอกเหนือจาก ๓ หลักสูตรดังกล่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode