กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ร่วมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๐ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 14 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1036 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมประชาสัมพันธ์ โดยนายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นายอนุสรณ์ อัครนิติ นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน และนางสาวศิริกาญจน์ บุญล้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เข้าร่วมชี้แจงการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย มีข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ เอ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพฯ
             การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กล่าวแจ้งผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อํานวยการกองคลัง กล่าวชี้แจงสรุปแผนและผลเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมปัญหาอุปสรรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทางการดําเนินงานด้านงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
              นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กล่าวชี้แจงถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล พร้อมการกําหนดอัตราค่าผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปีนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ดําเนินการส่วนของแผนบูรณาการเรื่องของโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนของภารกิจหลักมีโครงการต่างๆเช่น โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการ มีการจัดทําหลักเกณฑ์กําหนดเป็นกรอบอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ปีนี้ส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ดําเนินการกําหนดค่าการผลิตและการเผยแพร่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเผยแพร่ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนของประเทศ จะได้มีการดําเนินการอย่างรัดกุมและรอบคอบเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode