กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาต้นแบบการสร้างกระแสเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริต (ศสช./ข่าว)

วันที่ 9 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1278 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

                กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาต้นแบบการสร้างกระแสเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริต โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์หรือ ศสช.ได้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการสร้างกระแสเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริต
               กิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นการนําศักยภาพและประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดีย และการผลิตเผยแพร่ Digital Content เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให้เกิดการพัฒนาต้นแบบการสร้างกระแสการเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย การจัดทําสื่อและการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์๓ หัวข้อคือ ซื่อสัตย์สุจริตคนดีมีคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
                ทั้งนี้การประกวดภาพยนตร์สั้น ศสช. เล็งเห็นว่าสมควรมีการมอบของที่ระลึกเป็นเครื่องเคลือบศิลาดล ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรีจ.นครปฐม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริมสินค้า OTOP และอยากให้ประชาชนได้ทราบถึง เครื่องเคลือบศิลาดล เป็นเครื่องถ้วยล้านนาสุโขทัยเขมรอันหนานและมอญ นิยมตกแต่งด้วยการขูดสลักการเซาะร่องหรือการกดทับก่อนที่จะทําการเคลือบ มีการเขียนลายใต้เคลือบด้วยสีดําในศิลปะสุโขทัยและอยุธยา มีชื่อเสียงรู้จักในนามเครื่องถ้วยสุโขทัย(สังคโลก) มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษ ๑๘-๒๒ ได้มีการผลิตเครื่องถ้วยโบราณจํานวนมาก รวมถึงการเคลือบศิลาดลสีเขียวไข่กาและเขียนสีดําใต้เคลือบคําว่าศิลาดลมาจากภาษาสันสกฤต แปลว่าเคลือบบนหินหรือหินเคลือบ การเขียนลายใต้เคลือบนี้คาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องลายครามของจีนในสมัยราชวงศ์หยวน และ หมิง ตอนกลางราวพุทธศตวรรษ ๑๙-๒๑ มีกล่าวไว้ในบันทึกของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพว่า พ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้เสด็จเยือนจีนและทรงนําเครื่องปั้นจีนกลับมาประกอบเตาเผาที่สวรรคโลกกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว จากนั้นก็ได้มีการผลิตเครื่องเคลือบนี้จํานวนหลากหลายแบบจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามของสังคโลก
              เครื่องเคลือบศิลาดล ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรีจ.นครปฐม เป็นสินค้า OTOP ห้าดาวของประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลและเป็นความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย รวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาและสร้างอาชีพแก่คนในสังคม ทาง ศสช. จึงได้นําผลิตภัณฑ์ของ พงษ์ศรีนคร ศิลาดล จัดทําเป็นรางวัลสําหรับการประกวดภาพยนตร์สั้น โดยนายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. และนายประดิษฐ์ กังสนารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ ศสช. นําสินค้า OTOP ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน และสื่อถึงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ทั้งด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ เพจ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/ICTPRD/
  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode