กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชน (ศสช./ข่าว)

วันที่ 7 ก.ย. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดงานสัมมนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค และงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "Asia Pacific Open Data Summit 2016 & PRAGMA31” โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมทั้ง พันธมิตรเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลเปิดเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอนาคต เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๑๕ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๕ โรงแรม S31 
              ICT จับมือสรอ. ตั้งเป้าหมายเปิดชุดข้อมูลภาครัฐ ๑,๐๐๐ ชุด หวังต่อยอดสร้างแอปพลิเคชันต้นแบบพร้อมดันเอกชนเข้าร่วมผ่านโครงการแฮคกาตอน และเตรียมสร้างเครือข่ายโอเพ่นดาต้าระดับนานาชาติเชื่อมโยงข้อมูลและประสบการณ์สร้างวัฒนธรรมการเผยแพร่และใช้ข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้อง 
             ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปิดเผยว่า ในปีนี้นโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูล หรือ Open Data จะเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่รัฐบาลจะเร่งให้หน่วยงานรัฐดําเนินการ โดยมีเป้าหมายร่วมกับ สรอ. เพื่อเผยแพร่ชุดข้อมูลเปิดที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุดข้อมูล และเร่งให้เกิดชุดข้อมูลที่มาจากความต้องการของชุมชนผู้ใช้ข้อมูลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการนําไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ในไม่ช้า 
              อย่างไรก็ตาม นโยบายเรื่อง Open Data ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ประเทศไทยดําเนินการพร้อมกับหลายประเทศในเอเชีย ดังนั้น ในปีนี้ประเทศไทยจะเร่งสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับชุดข้อมูลแบบเปิดร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ และการเป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เพื่อมุ่งเป้าในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตั้งแต่การ Transformation หรือการเข้าสู่กระบวนการสร้าง Open Data ให้สําเร็จ ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี และทักษะความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในระดับบุคคล ซึ่งทําให้เกิด Ecosystem หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมแบบเปิด 
              ล่าสุด ICT และ สรอ. จัดงานสัมมนาระหว่างประเทศและงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia Pacific Open Data Summit 2016 & PRAGMA31 ขึ้นในประเทศไทย โดยนายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Open Data ที่ได้นําเสนอแลกเปลี่ยนแนวคิด การพัฒนา และสร้างนวัตกรรมด้าน Open Data อีกทั้งยังทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายผู้สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนต่อไป 
              นอกจากนี้ สรอ. ยังมีโครงการสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูล โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา ๕ ด้าน คือ ด้านสาธารณะสุข ด้านความโปร่งใสภาครัฐ ด้านการเตรียมความพร้อมรับมอภัยพิบัติ ด้านการพัฒนาเมืองและขนส่ง และด้านการเกษตร และจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย (Focus Group) รวมถึงรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public Hearing) จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เกี่ยวกับทั้ง ๕ ด้านดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนและตรงใจผู้ใช้ข้อมูล รวมปึงการจัดกิจกรรม Open Data Hackathon ซึ่งเป็นการแข่งขันนําเสนอแนวคิดและพัฒนาแอฟพลิเคชันต้นแบบและนําข้อมูลภาครัฐเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชนอย่างต่อเนื่องได้ โดยในปีนี้ นอกเหนือจากการจัดการแข่งขันภายในประเทศเพื่อส่งเสริมให้นําข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์และยังสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดําเนินงานในรูปแบบของ Cross Countries Hackathon ซึ่งประกวดพร้อมกัน ๓ ประเทศ คือ ไทย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และคัดเลือกผู้ชนะเลิศในแต่ละประเทศแยกจากกัน 
              สําหรับทีมชนะเลิศของประเทศไทย หรือ Invincible Hackers คือ ทีม "Prowide” ซึ่งใช้แนวคิดการนําข้อมูลเปิดด้านการเกษตรของไทยมาจัดทําแอปพลิเคชันต้นแบบทางด้านการจัดสวนให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนําผลิตผลการเกษตรส่งถึงมือผู้บริโภคที่มีความต้องการตรงกัน ส่วนทีมรองชนะเลิศ หรือ Best Hackers คือ ทีม "Farmer is here” ที่นําข้อมูลทางด้านการเกษตรมาสร้างแนวคิด การจัดทําช่องทาง
การจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรแนวใหม่ รวมถึงการสร้างกิจกรรมหรือ Event ทางด้านเกษตร และอื่นๆ เพื่อทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงผูผลิตที่มีคุณภาพที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode