กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มอบโล่ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 2 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1435 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
              กรมประชาสัมพันธ์ได้เข้า ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว มีการส่งข้อมูลของ กรมประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบโล่ให้กับผู้ที่สนับสนุนโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพฯ
              นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ รับมอบโล่จาก นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการการกํากับดูแลโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลเข้าระบบ "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด” และ "คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด”
              พี่น้องประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหาข้อมูล เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาระต่างๆ  ามารถเข้าไปศึกษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.learn.in.th จะทําให้ประชาชน ได้รับบริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode